Risker med utegående ekologiska kalkoner

15.12.2014

<p>De största utmaningarna och riskerna med tanke på smittskyddet vid produktion av ekologisk kalkon hänför sig till vistelsen utomhus. Utevistelse exponerar kalkonerna för sjukdomar som vilda fåglar och gnagare för med sig och också för markburna bakterier, som sällan orsakar problem vid sedvanlig fjäderfäproduktion.</p>

”Under utevistelsen kommer kalkonerna i direkt kontakt med smittämnen som vilda fåglar och gnagare för med sig och också med markburna bakterier såsom rödsjukebakterier, som kalkonen är särskilt känslig för. Vilda fåglar kan också sprida campylobakter, fågelinfluensa och Newcastlesjuka till kalkonerna”, säger forskare Kitty Schulman på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för riskvärdering.

Ekologiska kalkoner ska ha möjlighet att vistas utomhus då väderförhållandena och sjukdomsläget det tillåter åtminstone från maj till oktober. Ökad motion, ökade möjligheter till arttypiskt beteende och naturligt ljus ökar kalkonernas välmående. Utevistelsen innebär ändå vissa risker. Utöver sjukdomar utsätts kalkonerna för rovdjur, temperaturväxlingar och brist på skydd mot väder och vind och det kan göra kalkonerna svagare.

Det lönar sig att satsa på smittskyddet

Förebyggandet av sjukdomar utgör grunden för en lönsam djuruppfödning. Smittskyddet på besättningsnivå utgör grunden för smittskyddet i hela produktionskedjan. Utöver produktionsdjuren skyddas då också konsumenten mot sjukdomar.

Smittskyddet inom fjäderfänäringen är särskilt viktigt, eftersom produktionen bildar en lång kedja och störningar lätt påverkar hela produktionskedjan. Fjäderfäsjukdomar kan sprida sig långa sträckor till exempel med flyttfåglar och många fjäderfäsjukdomar smittar också människan.

”Även om det på grund av utegången kan vara utmanande att skydda ekologiska kalkoner mot sjukdomar, gäller samma regler vid ekologisk produktion som vid konventionell fjäderfäuppfödning. Smittspärrar borde upprätthållas såväl på betet som inomhus. Djurskötarnas kontakter med andra fjäderfäbesättningar och såväl hobbyfåglar som frilevande fåglar borde undvikas och vaccination mot rödsjuka rekommenderas”, konstaterar Schulman.

Evira och Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT har publicerat en undersökning som hade som mål att identifiera djursjukdomsriskerna som hänför sig till uppfödningen av ekologiska kalkoner och finna lämpliga metoder att genomföra smittskyddet på.

Rapporten Djursjukdonsfaror och smittskydd för ekologiska och utegående kalkoner.

Ta del av riskvärderingsprojektet Smittskydd inom ekologisk kalkonuppfödning och principerna för ekologisk produktion. 

Mer om fjäderfäsjukdomar.

Mer information ger:
forskare Kitty Schulman, tfn 040 163 2531

 

 

 

 

 

 

Teman: