Rödröta på jordgubbar har hittats på 41 jordgubbsgårdar

7.9.2012

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har vid inspektioner under sommaren hittat rödröta på jordgubbar ( <em>Phytophthora fragariae</em> var. <em>fragariae</em>) på 41 jordgubbsgårdar. Rödröta är en sjukdom som orsakas av en svampliknande mikrob och den är klassificerad som en farlig växtskadegörare. Den förstör jordgubbarnas rotsystem och försämrar skörden. Den sprids inte med bären och påverkar inte användningen av dem som livsmedel.</p>

Rödröta får jordgubbsbestånden att bli tvinvuxna och dö, vilket minskar skörden. Rödrötan är speciellt svår att bekämpa på grund av att den finns kvar i jorden en lång tid. Sjukdomen finns kvar i jorden upp till 15 år utan värdväxt.

Största delen av de konstaterade fallen av rödröta, 14 odlingar, finns i Norra Savolax. De övriga fallen finns i Tavastland (10), Egentliga Finland (4), Södra Savolax (3), Mellersta Finland (3), Birkaland (3), Södra Österbotten (1), Österbotten (1), Satakunta (1) och Nyland (1).

Laboratorieproverna är ännu inte färdigt undersökta, så det kan hittas ytterligare nya fall. De fynd som hittills gjorts tyder på att rödröta förekommer i jordgubbsodlingar i betydligt större omfattning än vad man hittills har hittat.

Rödröta har funnits latent i jordgubbsbestånden i flera år

Rödrötan har spridit sig till finländska jordgubbsodlingar via utländskt plantmaterial, uppenbarligen redan för flera år sedan. De gårdar där rödröta har hittats har inget gemensamt. Rödröta har hittats på plantor från olika plantleverantörer i bestånd som planterats under olika år och på många olika sorter. På en del av gårdarna har rödrötan redan hunnit sprida sig inom gården från ett åkerskifte till ett annat. Vissa odlare har lagt märke till att bestånden vuxit dåligt redan under tidigare år. Det går inte mera att få reda på rödrötans ursprungliga smittkälla. Det har sannolikt funnits flera smittkällor.

Rödrötan kan inte mera utrotas

Eftersom rödrötan blir kvar i jorden mycket länge, borde bestånden förstöras och dessutom odlingsförbud införas för en mycket lång tid för att sjukdomen ska kunna utrotas på de smittade åkerskiftena. På grund av det stora antalet fynd av rödröta anser Evira att det inte mera går att utrota sjukdomen i Finland. Därför ålägger Evira inte odlarna att vidta åtgärder för att utrota sjukdomen på de smittade gårdarna utan endast begränsningar i produktionen av plantmaterial och i överlåtelse av jordmaterial. Eftersom inga åtgärder föreskrivs, omfattas bekämpningen av rödröta inte av ersättning i anslutning till växthälsa. I samarbete med branschens experter försöker man hitta metoder att bekämpa rödröta och hindra dess spridning.

Yrkesodlarna uppmanas fortsättningsvis att anmäla observationer

Evira ber jordgubbsodlarna att anmäla bestånd där symtom förekommer till det egna områdets växtinspektör eller per e-post till Evira (kasvinterveys at-merkki.gif : 1 kB evira.fi). Inspektioner kan göras ända tills vintern kommer.
Rödröta på jordgubbar kan också förekomma i husbehovsodlingar, om odlingen har anlagts med plantor av utländskt ursprung. Evira kartlägger dock inte spridningen av rödröta i husbehovsodlingar.

Mera information, anvisningar och bilder av rödröta på jordgubbar:
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Farliga växtsjukdomar och skadedjur > Rödröta på jordgubbar

Mera information:
Sektionschef Raija Valtonen, Evira/enheten för växthälsa, tfn 029 530 5040
Överinspektör Paula Lilja, Evira/enheten för växthälsa, tfn 029 530 5043
förnamn.efternamn@evira.fi

Teman: