Säker jord för blomkrukor och trädgårdsland

12.4.2007

<div>Jorden måste fylla de kvalitets-, förpacknings- och märkningskrav som ställs på olika jordtyper. Jordleverantörerna är skyldiga att ha egenkontroll beträffande kvaliteten på sina produkter. Evira övervakar jordfabrikaten och tillverkningen av dem genom stickprov samt riskbaserad kontroll. Jord- och skogsbruksministeriets nya förordning om gödselfabrikat trädde i kraft 15.3.2007. Jordförpackningar enligt de gamla kraven får marknadsföras till utgången av år 2008. </div>

Blandjord är tillverkad genom blandning av olika jordsubstanser och torv samt genom tillsats av andra gödselfabrikat. Jord säljs som löst gods eller förpackad. Alla jordprodukterna måste ha varudeklaration där vissa uppgifter skall anges.

Lös jord kan innehålla torv och mineraljord och den är gödslad och/eller kalkad. Användningsbegränsningarna för kompostjord som säljs som löst gods bestäms enligt råvarorna. Förpackad blomjord är avsedd för balkong- och inomhusblommor. Förpackad blandjord innehåller torv, mineraljord och eventuellt kompost. På marknaden finns dessutom specialväxtunderlag för bl.a. orkidéer och bonsaiträd.

Vid val av jordtyp lönar det sig att diskutera med försäljaren. Till exempel jord avsedd för anläggning av grönområden får inte användas i trädgårdslandet. Jord för anläggning av grönområden kan nämligen innehålla slam från reningsverk, vilket kan medföra skadliga organiska ämnen. Dessutom är jord för anläggning av grönområden grövre än trädgårdsjord och håller bättre för arbetsmaskinernas tyngd i parkarbeten.

Det är speciellt viktigt att känna till vilka råvaror som använts i jord som säljs som löst gods. Kräv att få se varudeklarationen innan du beslutar att köpa av jorden. Av varudeklarationen framgår om jorden är avsedd som trädgårdsjord, för anläggning av grönområden eller för barrträd. Se också efter hur jorden ser ut: innehåller den skräp eller glasskärvor, doftar den gott, hur känns den i handen. Granska genast den jordhög du köpt, innan leverantören hinner avlägsna sig. Efteråt är det mycket svårare att bevisa att produkten var av dålig kvalitet då den anlände.

I jordens varudeklaration ges information om gödselfabrikatets typ och handelsnamn, egenskaper, användning, sammansättning, tillverkare och importör. Verksamhetsidkaren måste finnas i Eviras register. Senast första veckan i maj kommer Eviras webbsidor att ha en förteckning över registrerade aktörer, om aktören har gett tillstånd att publicera de egna uppgifterna. Aktörerna måste utföra egenkontroll av sina produkter med hjälp av Eviras laboratorium eller andra godkända laboratorier som godkänts av Evira.

Eviras övervakning inriktas på problem och brister som förekommit i verksamhetsidkarens verksamhet eller egenkontroll samt eventuella riskfaktorer i råvarorna och tillverkningen. Evira övervakar säkerheten vid användning genom att bestämma salmonella- och kolibakteriehalterna och förekomsten av de svampar som orsakar rotbränna samt analyserar också halterna av skadliga metaller såsom kvicksilver och kadmium. På produkterna bestäms dessutom föroreningar såsom glas, plast, metall, benbitar samt växtdelar såsom levande rötter. Mängden ogräsfrön i produkterna övervakas med odlingstest.

År 2006 belades fyra partier med jord som löst gods med marknadsföringsförbud på grund av den hygieniska kvaliteten. I förpackad jord är problemet avvikelser i näringsmängderna. Kvävebrist beror ofta på att den förpackade jorden är för gammal, så det lönar sig att kontrollera förpackningsmärkningarna. Övervakningsrapporter finns på Eviras webbplats

http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/godselfabrikat/statistik_och_rapporter/

 

Ytterligare information:
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Överinspektör Arja Vuorinen tel. 020 77 25240, foder- och gödselmedelsövervakningen
Ekotoxikolog Liisa Maunuksela tel. 020 77 25263, kemi och toxikologi
E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@evira.fi

 

Teman: