Säker jord för gröna fingrar

10.4.2008

<div>Jorden m&aring;ste fylla de kvalitets-, f&ouml;rpacknings- och m&auml;rkningskrav som st&auml;lls p&aring; olika typer av v&auml;xtunderlag. Jordleverant&ouml;rerna &auml;r skyldiga att ha egenkontroll betr&auml;ffande kvaliteten p&aring; sina produkter. Evira har tillsyn &ouml;ver jordfabrikat genom marknadskontroll samt &ouml;ver tillverkningen av dem med tanke p&aring; f&ouml;rekomsten av risker enligt en &aring;rlig tillsynsplan. </div>

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat trädde i kraft för ett år sedan. I vår finns de första jordpåsarna med preciserade förpackningspåskrifter på hyllorna i trädgårdsbutikerna.

55 partier med oförpackad och förpackad jord undersöktes vid Evira år 2007. Endast två partier med lös jord belades med marknadsföringsförbud på grund av den hygieniska kvaliteten. I vart fjärde prov av förpackad jord utgör avvikelser i näringsinnehållet ett problem. Kvävebrist beror ofta på att den förpackade jorden är för gammal. Kväve har störst inverkan på växternas tillväxt, så det lönar sig att kontrollera märkningarna på förpackningen.

Vid val av jordtyp lönar det sig att diskutera med försäljaren. Kräv att få se varudeklarationen innan du beslutar att köpa lös jord. Av varudeklarationen framgår om jorden är avsedd som trädgårdsjord, för anläggning av grönområden eller för barrträd. I varudeklarationen anges också vilka råvaror och tillsatser som använts i jorden. Se också efter hur jorden ser ut: doftar den gott, hur känns den i handen och innehåller den skräp, stenar eller andra föroreningar. Granska genast den jordhög du köpt, innan leverantören hinner köra bort från gården. Efteråt är det mycket svårare att bevisa att produkten var av dålig kvalitet då den anlände.

I jordens varudeklaration ges information om gödselfabrikatets typ och handelsnamn, egenskaper, användning, sammansättning, tillverkare och importör. Aktören måste finnas i Eviras register. På Eviras webbplats finns en förteckning över registrerade aktörer, om aktören har gett tillstånd att publicera de egna uppgifterna. Förteckningen uppdateras kontinuerligt. Aktörerna måste upprätthålla egenkontroll av sina produkter och uppdatera sin varudeklaration så att den motsvarar det produktionsparti som säljs. Egenkontrollanalyser kan man låta göra vid ett ackrediterat laboratorium, vars kompetensområde omfattar analys av växtunderlag.

Produktens säkerhet vid användning övervakas genom bestämning av salmonella- och kolibakteriehalterna och förekomsten av den svamp som orsakar rotbränna i jordfabrikat avsedda för plantproduktion samt även analys av halterna av skadliga metaller såsom bly och kadmium. På produkterna bestäms dessutom föroreningar såsom glas, plast, metall, benbitar samt levande växtrötter. Mängden ogräsfrön i produkterna övervakas genom odlingstest.

Tillsynsrapporter för åren 2006–2007
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/godselfabrikat/statistik_och_rapporter/

 

Ytterligare information:
Överinspektör Arja Vuorinen, Evira, tel. 020 77 25240
Ekotoxikolog Liisa Maunuksela, Evira, tel. 020 77 25263 (laboratorieanalytik)
förnamn.efternamn@evira.fi

Teman: