Salmonella förekommer på fågelbrädena: viktigt att utfodringsplatserna är rena

9.2.2007

<div>Liksom under tidigare år också har man från olika håll i landet under januari och februari sänt in till Evira för undersökning småfåglar som avlidit av en inflammation orsakad av salmonella. Salmonella är en tarmbakterie som sprids i omgivningen via avföringen och som smittar genom munnen. Vid bekämpning av bakteriesjukdomar som härstammar från avföringen spelar hygienen en nyckelroll. </div>

Sådana fåglar som äter foder på marken under fågelbrädena löper särskilt stor risk att få salmonellasmitta. Salmonellabakterien kan överleva i miljön också i köld. En liten del av de friska fåglarna kan bära på salmonella. Under vintern får hård köld och ett allt tjockare snötäcke fåglarna att hopa sig på fågelbrädena och då har bakteriesmittor möjlighet att sprida sig effektivare än normalt. Den typ av salmonella som förekommer bland småfåglar (Salmonella Typhimurium) kan också smitta till andra djur och människan.

För att förhindra salmonellasmitta borde fåglar aldrig matas på marken, eftersom de annars kan smutsa ner maten med sin avföring. Utfodringsautomater skall vara lätta att rengöra och så konstruerade att fåglarna inte kommer in i dem. Den som tar hand om matningsplatsen skall alltid tvätta händerna efter att ha varit i kontakt med den.

Denna vinter har huvuddelen av de fåglar som sänts in till Evira för undersökning varit gråsiskor, men domherrar och grönsiskor är också typiska offer för salmonellos. En fågel som insjuknat i salmonellos är tamare än normalt och fjäderskruden är uppburrad. Sådana symptom kan förekomma även i samband med andra fågelsjukdomar. Avlidna fåglar uppvisar inga utvändiga tecken på salmonella.

Döda fåglar skall föras bort från utfodringsplatsen utan att man rör vid dem med bara händer. Fågeln kan läggas bland soporna, men om flera avlidna eller sjuka fåglar observeras i området, är det bra att sända in några av dem till Eviras forskningsenhet i Uleborg för avgiftsfri utredning av dödsorsaken. Avsändaren står för kostnaderna som försändelsen medför. Till försändelsen bifogas ett fritt formulerat följebrev, i vilket man antecknat vilken djurart som sänts in, på vilken ort och när djuret påträffats och annan information om djuret jämte avsändarens kontaktuppgifter. Om försändelsen sker via Matkahuolto är adressen: Evira, Forskningsenheten i Uleåborg, Matkahuolto, Oulu. Postadressen är: Evira, Forskningsenheten i Uleåborg, PL 517, 90101 Oulu.

Vi påminner också deltagare i Naturvetenskapliga centralmuseets uppföljning av utfodringsplatser ( http://www.fmnh.helsinki.fi/seurannat/ruokintapaikkaseuranta/index.htm) om uppföljningen av sjukdomar bland fåglar och däggdjur att vi kontinuerligt ter emot prov som hänför sig till den. I informationen i följebrevet skall då också anges det identifikationsnummer som museet gett utfodringsplatsen.

Mer information ger:
Veterinär Marja Isomursu, Forskningsenheten i Uleåborg, Evira, tfn 020 77 24910 eller 020 77 24924

Teman: