Salmonella har konstaterats i egenkontrollen i utländskt rapskross.Bland nötdjur har inte påträffats salmonella i år.

10.6.2009

<p>Hankkija-Lantbruk Ab har i sin egenkontroll påträffat salmonella (S. Mbandaka) i ett parti rapskross på 30 ton i hamnlagret i Uleåborg. Den mängden återstår av ett parti rapskross på 2,75 miljoner kilo som importerades till Finland i augusti 2008. Rapskross har levererats som sådant från lagret i Uleåborg till nötdjursgårdar i Österbotten, övre Savolax och norra Finland. Importören har avbrutit leveransen av det återstående rapskrosset till gårdarna. Rapskross har inte levererats till foderfabriker eller använts för framställning av foder.</p>

I samband med importen togs såväl myndighets- som egenkontrollprover av rapskrosset. I dem konstaterades ingen salmonella.

Foderleverantören kontaktar gårdarna som köpt av rapskrosset så fort som möjligt. Det återstående fodret återkallas från gårdarna. Myndigheterna och Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT instruerar om provtagning och andra åtgärder på gårdarna.

Finland har en täckande salmonellakontroll och i de prover som tagits inom ramen för den har år 2009 inte konstaterats salmonella bland nötdjur. Den nu påträffade S. Mbandaka –salmonellan har inte på senare år förekommet bland nötdjur eller andra husdjur.

Om djuren på en gård som tagit emot foder uppvisar symptom som tyder på salmonella, skall gården kontakta den kommunala veterinären. Om salmonellasmitta konstateras bland nötdjuren på gården, vidtas på gården åtgärder för att förhindra att salmonellasmittan sprider sig och för att utrota salmonellan.

Mer information ger:
Direktör Kaija Varimo, tfn 040 558 1637 (foder)
Sektionschef Jessica Löfgren-Eriksson, tfn 040 572 2897 (djursjukdomar)

 

Teman: