Salmonella hos värphöns

4.3.2009

<div>På två gårdar med äggproduktion konstaterades smitta av Salmonella Tennessee i februari. På en tredje gård med äggproduktion upptäcktes smitta av Salmonella Typhimurium. Ett eventuellt samband mellan smittorna undersöks. Då resultaten av undersökningarna hade fastställts förbjöds överlåtelse av ägg från de här gårdarna omedelbart som förebyggande åtgärd. De ägg som finns lagrade på gårdarna sänds antingen till destruktion eller till upphettning så att de inte utgör någon fara för konsumenterna. Utredning av smittornas ursprung pågår. </div>

De salmonellafall som nu har upptäckts i Finland är ovanligt många i förhållande till förhållandena i Finland. Under flera år har det inte förekommit några smittor alls på de cirka tusen hönsgårdarna i Finland. Smittorna upptäcktes i de rutinprover som tas av hönornas avföring i enlighet med det nationella salmonellakontrollprogrammet. Enligt salmonellakontrollprogrammet måste alla hönsgårdar som levererar ägg till ett packeri eller på annat sätt till försäljning regelbundet undersökas med avseende på salmonella.

Målet i Finland är att förhindra att människor smittas av salmonella och att hålla förekomsten av salmonella hos produktionsdjur och i livsmedel av sådana på en nivå under 1 % varje år. Det här målet har uppnåtts under flera år i följd.

Ytterligare information:
Överinspektör Sirpa Kiviruusu, Evira, tillsyn över djursjukdomar, tel. 0400 920 503
Överinspektör Mari Laihonen, Evira, livsmedelstillsyn, tel. 050 386 8437


Teman: