Salmonellakontrollen i Finland är effektiv - resultaten av övervakningen under EU-perioden har publicerat

3.1.2007

<div>Matförgiftningar orsakade av salmonellabakterier utgör kontinuerligt ett betydande problem med tanke på folkhälsan och ekonomin på olika håll i världen. Målet med Finlands nationella salmonellakontrollprogram har varit att hålla förekomsten av salmonella bland fjäderfä, nötdjur och svin, kött från dessa och hönsägg låg och så skydda konsumenterna mot salmonellasmitta. Godkänt av EU har programmet varit i bruk sedan år 1995. Målet för tioårsperioden har uppnåtts väl.</div>

Kontrollprogrammet verkställs bredast i produktionskedjan för fjäderfä, där salmonellaläget internationellt sett förblivit utomordentligt. Salmonella har årligen påträffats i mindre än 0,2 procent av flockarna som producerar ägg för konsumtion. I föräldraflockar till hönor påträffades salmonella inte alls. I föräldraflockar till slaktkyckling och kalkon har salmonella som mest påträffats i endast 0,5 procent, medan salmonella i köttproduktionsflockar åter påträffats i under 1,0 procent åren 1995 och 1999 undantagna. Av proverna som togs av nötdjur var mindre än 0,2 procent och av svin mindre än 0,1 procent positiva.

Tillsyn utövas också över foder och keldjursmat

Utanför kontrollprogrammet har man undersökt förekomsten av salmonella även i foder och keldjursmat. Salmonella förekommer sällan i foder trots att man på senare år allt mer funnit salmonella i de importerade råvaror av vegetabiliskt ursprung, som används i foder. Det är ett tecken på att företagarnas egenkontroll och myndigheternas tillsyn varit lyckad.

Huvuddelen av smittorna härstammar från utlandet

Årligen har konstaterats i genomsnitt 3000 fall av salmonellainfektion hos människan. Huvuddelen av smittorna härstammar från utlandet. Årligen1-8 epidemier har inrapporterats i Finland.

Kostnadseffektiviteten säkrad med hjälp av riskbedömning

Av produktionskedjorna för slaktkyckling, svin- och nötkött jämte hönsägg har gjorts kvantitativa riskbedömningar i avsikt att utvärdera salmonellarisken som konsumenten utsätts för. Riskbedömningarna man gjort har uppbyggts att vara till hjälp vid utvärdering av hur väl kontrollprogrammet fungerar och hur effektiva kostnaderna man investerat i programmet varit. Också enligt dem är förekomsten av salmonella i livsmedel av animaliskt ursprung blygsam i Finland. Den första kostnads- och nyttoanalysen som färdigställdes gällde produktionen av slaktkyckling. Enligt den skyddar kontrollprogrammet väl konsumenten mot salmonella och det är också kostnadseffektivt. På fjäderfägårdar förnyas salmonellakontrollprogrammet från och med början av år 2007. Förnyelsen innebär inte några förändringar i principerna för kontrollprogrammet. De största förändringarna gäller provtagnings- och analysmetoderna.

Publikation: Salmonellavalvonta ja salmonellan esiintyminen 1995-2004. Eviras publikationer 3/2006. www.evira.fi och www.ktl.fi

Mer information ger:
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Livsmedelsöverinspektör Mari Laihonen, tfn 020 77 24780, 050 386 8437
Överinspektör Mika Varjonen, tfn 020 77 24782
Veterinäröverinspektör Sirpa Kiviruusu, tfn 020 77 24216, 0400 920 503

Folkhälsoinstitutet
Forskningsprofessor Anja Siitonen, KTL, tfn (09) 4744 8245

Teman: