Särskilda importvillkor för livsmedel som importerats från eller via Japan

28.3.2011

<p>Kommissionen har uppställt särskilda importvillkor för livsmedel och foder som importerats från Japan eller via Japan från och med den 28 mars 2011. Om alla partier som kommer att importeras skall lämnas en anmälan till tillsynsmyndigheten i importlandet minst två arbetsdagar innan partiet kommer till landet. Produkterna skall importeras till EU-området via vissa bestämda ankomstplatser.</p>

Utgångspunkten i förordningen är att ansvaret för att produkter som importeras till EU-området från Japan är säkra i första hand ligger hos de japanska myndigheterna. De har som uppgift att säkerställa att exporterade produkter inte är kontaminerade. Medlemsländerna har som uppgift att med undersökningar säkerställa att tillsynen i Japan fungerar.

Varje importerat parti skall åtföljas av en försäkran från myndigheten i Japan om att råvarorna producerats och/eller produkterna framställts före den 11 mars 2011 eller att produkten härstammar från något annat ställe än området Fukushima eller dess elva närområden.

Om en produkt härstammar från området Fukushima eller dess närområden, skall det av den försäkran från myndigheten i Japan som åtföljer det importerade partiet framgå att radioaktiviteten i produkterna inte överstiger de gränsvärden som fastställts i EU. Partiet skall också åtföljas av en analysrapport över halten radioaktivitet. Medlemsstaterna skall undersöka minst 10 % av livsmedlen och fodren som importeras från området Fukushima eller dess närområden. Av produkterna som importeras från andra områden skall minst 20 % undersökas. De radioaktiva ämnena som tillsynen gäller är jod-131, cesium-137 och cesium-134, för vilka gränsvärden fastställts i livsmedel. Förordningen prövas månatligen i ljuset av nya undersökningsresultat.

Kommissionen informeras om alla undersökningsresultat via systemet för snabb varning om livsmedel och foder, RASFF, och systemet för snabbt utbyte av information i radiologiska nödsituationer, ECURIE. Via systemen får vi snabbt information om eventuella förhöjda halter radioaktivitet i japanska produkter som konstaterats i andra medlemsländer. Än så länge har vi via systemen inte fått veta om några fall då kontaminerade livsmedel skulle ha införts till EU-området från Japan.

Det rör sig om europeiska åtgärder till följd av kärnkraftverksolyckan i Fukushima. Importbegränsningarna gäller inte sådana produkter, som producerats och/eller framställts före den 11 mars 2011 och som levererats från Japan före den 28 mars 2011.

De särskilda importvillkoren gäller fram till den 30 juni 2011 och prövas månatligen.

Kommissionens förordning ersätter kommissionens tidigare rekommendation, enligt vilken medlemsländerna från och med den 16 mars 2011 skulle undersöka radioaktiviteten i japanska livsmedel och foder vid EU:s gränser.

Mer information ger: överinspektör Ulla Karlström, tfn 0404877798, ulla.karlstrom@evira.fi

Mer information om saken: Rådets förordning (EURATOM) nr 3954/87 (gränsvärden i livsmedel) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1987R3954:19890725:EN:PDF

Kommissionens pressmeddelande 25.3.2011 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/362&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fi

Kommissionens genomförandeföror nr 297/2011 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:080:0005:0008:SV:PDF

Mer information om saken: Rådets förordning (EURATOM) nr 770/90 (gränsvärden i foder) http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/doc/legislation/90770_en.pdf

Mer information om saken: Rådets förordning (EURATOM) nr 944/89 (gränsvärden i mindre viktiga livsmedel)
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/doc/legislation/89944_en.pdf

Gränskontrollstationen (DPE) http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/tuonti/valvonta/elintarvikevalvonta/index.jsp

Veterinär gränskontroll http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/inforsel_och_utforsel/import_fran_lander_utanfor_eu_/veterinar_granskontroll/

Teman: