Schmallenbergviruset orsaken till missbildningar

27.5.2013

<p>I Livsmedelssäkerhetsverket Eviras ett år långa Schmallenbergvirusundersökningar mottogs erhölls en rekordstor mängd prover. För patologiska undersökningar sändes in 763 prover, av vilka 68 procent kom från nötkreaturs-, 30 procent från får- och 2 procent från getbesättningar. Enligt de preliminära undersökningsresultaten var Schmallenbergviruset det enda viruset som förknippats med kastningar och missbildningar. Det konstaterades i cirka 30 besättningar.</p>

De flesta kalvar och lamm, hos vilka viruset påträffades, uppvisade typiska missbildningar som viruset orsakar. Hos lamm som fötts missbildade påträffades viruset för första gången i slutet av december år 2012 och hos kalvar i början av februari år 2013. De slutliga resultaten av analyserna av hela undersökningsmaterialet erhålls mot slutet av år 2013.

Behovet att få information om den nya sjukdomen körde igång projektet
Evira körde i april 2012 igång ett projekt, i vilket man undersökte infektiösa orsaker till kastningar bland nötkreatur, får och getter och avkommor som fötts missbildade. Syftet med det nu avslutade projektet var att få information om det, om Schmallenbergviruset eventuellt kommit till Finland under året 2012. Materialet utnyttjades också för undersökning av andra faktorer som orsakar kastningar bland nötkreatur, får och getter. Ett aktivt deltagande från veterinärernas och ägarnas sida gjorde det möjligt att få in ett täckande provmaterial till Evira för undersökning.

Fosterundersökningarna åter avgiftsbelagda från och med 1.6.2013
På grund av att projektet avslutas är fosterundersökningarna åter avgiftsbelagda.

Undersökning av ett foster i avsikt att utreda orsaken till kastning kostar 85,51 euro (momsen inkluderad). Undersökningar av honor med tanke på antikroppar mot kastningssjuka (brucellos), bovin virusdiarré ( BVD) och infektiös bovin rinotrakeit (IBR) görs avgiftsfritt.

Utredning av orsaken till kastning med hjälp av blodprover (5–10 blodprover) från honorna kostar som paket 111,82 euro och inbegriper antikroppsundersökningar med tanke på brucella, BVD, IBR, Q-feber, Chlamydophila och Neospora (Brucella, BVD och IBR avgiftsfritt).

En antikroppsundersökning av 3-5 blodprover med tanke på ett smittämne en sjukdomsalstrare kostar 65,78 euro.

Prislista för djursjukdomsundersökningar

Anvisning som hur proverna förpackas

Mer information ger:
Forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa:
specialforskare Paula Syrjälä,
tfn 044 720 1470, paula.syrjala at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi
forskare Johanna Mattila,
tfn 050 386 7150, johanna.mattila at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi
Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi:
specialforskare Ulla Rikula,
tfn 050 563 2052, ulla.rikula at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi
forskare Kirsti Pekkanen,
tfn 050 570 2916, kirsti.pekkanen at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi

Teman: