Schmallenbergviruset på väg norrut

11.6.2013

<p>Antikroppar mot schmallenbergviruset har påträffats i största delen av mjölkbesättningarna i sydvästra och södra Finland. Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira visar det faktum att antikroppar påträffats att djuren i något stadium smittats av viruset. Linjen Karleby-Kides kan fortfarande anses vara gränsen för Schmallenbergviruset. Det finns enstaka smittade besättningar också på områden som hör till regionförvaltninsverket i Norra Finland och Lappland. <br /></p>

I besättningarna i sydvästra och södra Finland hann svidknotten sprida viruset en längre tid innan vintern kom. En stor del av djuren i dessa besättningar hann smittas av viruset och de har nu skydd mot smitta. Norr om linjen Karleby-Kides är situationen tvärtom. Skyddet mot smittan är mycket långt – kanske rentav livslångt.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira utredde våren 2013 hur utbrett schmallenbergviruset är genom att undersöka förekomsten av antikroppar mot viruset i prover av tankmjölk. Det slumpmässiga urvalet i undersökningarna täckte cirka en tiondedel av mjölkbesättningarna i hela landet. Med undersökningar av prover av tankmjölken kompletterades Eviras tidigare uppskattningar om virusets utbredning.

Schmallenbergviruset smittar via blodsugande insekter

Schmallenbergviruset smittar från en idisslare till en annan via blodsugande insekter, särskilt svidknott. Insekterna smittas av en idisslare som bär på viruset och överför smittan till andra idisslare nästa gång de suger blod. Smittan sprids under sommaren och förhösten, då insekterna som sprider viruset är aktiva.

I de flesta fallen är djuren symptomfria, men hos vuxna nötkreatur kan förekomma feber, minskad mjölkproduktion och diarré. Symptomen påträffas vanligen hos enstaka djur. Missbildade lamm och kalvar föds sannolikt nästa vinter och vår i sådana områden, där viruset denna sommar och höst sprider sig.

Karta: Tankmjölksövervakning 2013

Mer information ger:
Specialforskare Ulla Rikula, djursjukdomsvirologi, tfn 050 563 2052

Teman: