Ser till att dina husdjur är vaccinerade mot rabies – Internationella rabiesdagen firas den 28 september 2011

28.9.2011

<p>I Finlands närområde, ryska Karelen har för första gången på årtionden konstaterats rabies. Rabies (vattuskräck) är en dödlig virussjukdom som drabbar centrala nervsystemet och som överförs till däggdjur huvudsakligen via bett från ett smittat djur och från djur vidare till människan.</p>

Globalt är det huvudsakligen tre djurpopulationer som upprätthåller sjukdomen: hundar, små rovdjur och fladdermöss. Årligen avlider över 55 000 människor till följd av rabies främst i Afrika och Asien. Endast en del av fallen inrapporteras och det verkliga antalet är således större än så. Människan smittas vanligen med rabies efter att ha blivit biten av ett insjuknat djur, oftast en hund.

Rabies förekommer fortsättningsvis endemiskt i flera östeuropeiska länder. På senare år har sjukdomen också spritt sig till nya europeiska länder som tidigare varit rabiesfria, såsom de nordöstra delarna av Italien. I ryska Karelen konstaterades sista veckan i augusti detta år rabies hos en ko ute på bete. Området ligger på cirka 150 km:s avstånd från den finska gränsen. I Ryssland har rabies inte på över 20 år konstaterats så nära den finska gränsen. I många europeiska länder har den systematiska bekämpningen av rabies varit effektiv och den minskade förekomsten av rabies bland frilevande djur har också minskat antalet sjukdomsfall bland husdjur. Det viktigaste sättet att förebygga rabies är att vaccinera husdjur och små rovdjur mot sjukdomen.

Rabies bekämpas med vaccineringar och undersökning av misstänkta fall

Med vaccineringar försöker man förhindra att rabies sprids till Finland med frilevande djur. I Finland sprids vårar och höstar vaccinbeten avsedda för mårdhundar och rävar ut längs den sydöstra gränsen. Evira svarar för spridningen av vaccinbetena. Ryssland har likaså i samarbete med Finland vaccinerat små rovdjur med hjälp av vaccinbeten på sin sida av gränsen. På grund av rabiesfallen i ryska Karelen breddas vaccinspridningsområdet i Finland detta år så att det blir 40 km brett och också kommer att utsträcka sig till kommunerna Joensuu och Ilomants.

Evira undersöker frilevande djur och andra djur som uppvisar suspekta symptom med tanke på rabies. Om man påträffar en frilevande räv, mårdhund, varg eller ett annat rovdjur som beter sig konstigt skall man omedelbart informera den kommunala veterinären eller länsveterinären om detta. Proverna av små rovdjur som jägarna sänder in är oumbärliga med tanke på uppföljningen av Finlands status som ett rabiesfritt land. Det är särskilt önskvärt att jägare i vaccineringsområdet sänder in små rovdjur till Eviras regionala verksamhetsställe i Uleåborg för undersökningar. Från andra delar av landet önskas självdöda djur och djur som avlivats på grund av symptom in för undersökning. Evira undersöker också självdöda fladdermöss och sådana fladdermöss som beter sig konstrigt med tanke på rabies.

Vaccinera dina sällskapsdjur

Hundar som används vid grythundsjakt skall vaccineras varje år, andra hundar som används vid jakt och tjänstehundar som myndigheterna använder minst vartannat år. Evira rekommenderar att också sällskapsdjur såsom hundar och katter som enbart vistats i Finland regelbundet vaccineras. Rabiesfallet som konstaterats i ryska Karelen ökar risken att sjukdomen sprids också till Finland och därför är det särskilt i östra Finland viktigt att alla hundar och sådana katter som rör sig utomhus vaccineras mot rabies.

Följ bestämmelserna om resande och införda sällskapsdjur

Hundar och katter som införts till Finland utan påkallade vaccineringar kan sprida rabies till Finland. Vid införsel av hundar, katter och illrar till Finland krävs allt enligt landet som djuret kommer ifrån bland annat vaccinering mot rabies eller vaccinering mot rabies och undersökning av att nivån antikroppar är tillräckligt hög.

Risken för rabies är stor, om hunden eller katten införs till landet i strid mot bestämmelserna från ett sådant land, där rabies förekommer. Särskilt stor är risken, då djurets bakgrund är okänd, vilket är fallet i fråga om hittehundar eller herrelösa hundar och strykarkatter. Införsel av sådana djur till Finland kan i värsta fall också hota djurägarens och dennas närmastes hälsa.

Be om råd innan du reser till ett område där rabies förekommer

Kontakta hälsocentralen i hemkommunen, företagshälsovården eller en privat läkarstation innan du reser till ett område där rabies förekommer. Undvik kontakt med alla slag av vilda djur och okända husdjur i resemålet.

Till det register över smittsamma sjukdomar som Institutet för hälsa och välfärd upprätthåller anmäldes åren 1995-2006 sammanlagt 195 misstankar om rabiessmitta som ledde till behandling med vaccin. Huvuddelen (69 %) av misstankarna härstammade från utlandet. Av dem som fick vaccinbehandling insjuknade inte en enda i rabies.

Kontakta genast läkaren, om du misstänker rabiessmitta

Om en fladdermus eller ett illegalt infört djur som härstammar från ett område där rabies förekommer eller ett frilevande djur biter dig eller slickar ett skadat parti av din hud, skall du agera på följande sätt:

  • rengör såret med rikliga mängder vatten och tvål i 15 minuters tid
  • desinficera det med ett antiseptiskt medel, om möjligt med 70 % alkohol
  • kontakta en läkare som bedömer behovet av en eventuell vaccinbehandling. En lämplig vaccinbehandling omedelbart efter exponeringen räddar människan alltid.
  • om du vaccinerats mot rabies i resemålet, se till att du får de resterande vaccinen i hemlandet efter resan

Finland har varit rabiesfritt allt sedan början av 1990-talet

I Finland har rabies systematiskt bekämpats i årtionden. I Finland konstaterades endemisk rabies senast åren 1988–1989, då sjukdomen spred sig med frilevande djur från områden utanför Finland. De flesta fallen konstaterades bland rävar och mårdhundar i sydöstra Finland. Sjukdomen utrotades med hjälp av vaccinbeten till frilevande djur. Finland har varit ett rabiesfritt land allt sedan år 1991. Målet är att inga rabiesfall förekommer i Finland och att Finland officiellt hålls fritt från sjukdomen också framöver. Finlands rabiesfria status påverkas inte av rabiesfyndet bland fladdermöss i Finland år 2009 och inte heller av vissa tidigare påträffade enskilda fall bland införda djur. Det europeiska fladdermusrabiesvirus som påträffats hos en fladdermus i Finland kan smitta människan, men det är mycket sällsynt.

Mer information:

Överinspektör Tiia Tuupanen (bekämpning av rabies), enheten Djurens hälsa och välfärd, Evira, tfn 020 77 24268, 040 489 3348

Specialforskare Tiina Nokireki (rabiesdiagnostik), forskningsenheten Djursjukdomsbakteriologi, Evira, tfn 020 77 24573, 050 413 1687

Överinspektör Tiina-Mari Aro (införsel av djur), enheten Djurens hälsa och välfärd, Evira, tfn 020 77 24217, 040 489 3322

Överinspektör Virva Valle (införsel av djur), enheten Djurens hälsa och välfärd, Evira, tfn 020 77 24309, 040 489 3359

Forskare Marja Isomursu (frilevande djur), forskningsenheten Produktionsdjurs- och vilthälsa, Evira, tfn 020 77 24910, 040 512 1248

Information om införsel och utförsel av djur (Evira): 020 690 991 (kl. 9.00–11.00), e-post ehyt at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Epidemiologiveterinär Ruska Rimhanen-Finne, THL, Smittskyddsenheten, tfn 02061 08942, 040 480 2855, ruska.rimhanen-finne at-merkki.gif : 1Kb thl.fi

Mer information på webben:

Internationella rabiesdagen
http://www.worldrabiesday.org/ 

Teman: