Situationen beträffande växters sundhet god år 2007

6.6.2008

<div>Nya karant&auml;nsskadeg&ouml;rare har inte lyckats permanent komma in i v&auml;xtproduktionen, framg&aring;r det av v&auml;xtskyddsenhetens tillsynsrapport 2007 som Evira har publicerat. Situationsutvecklingen n&auml;r det g&auml;ller v&auml;xters sundhet p&aring;verkas av internationell handel, eftersom m&aring;nga skadeg&ouml;rare sprids via utl&auml;ndskt plantmaterial och annat v&auml;xtmaterial.</div>

Trädgårdsproduktion

Det finns en stor risk för att bomullsmjöllusen kan bli permanent förekommande i växthusproduktionen. Hittills har uppkomst av permanenta förekomster kunnat förhindras genom inspektioner och bekämpningsåtgärder. Situationen har dock år för år blivit svårare, för under de senaste åren har allt fler plantpartier av utländskt ursprung visat sig bära på bomullsmjöllus. Bomullsmjöllus påträffas förutom i produktion av julstjärnor numera också på utplanteringsväxter, t.ex. i produktionen av sommarblommor.

Risken för att plötslig ekdöd ska spridas till produktionsplatserna verkar ha ökat. År 2007 påträffades sjukdomen nämligen på tre plantskolor på rhododendronplantor av utländskt ursprung eller i plantskolans egen produktion. Antalet förekomster av andra karantänsskadegörare i trädgårdsproduktionen var ganska litet. Av karantänsskadegörararna har rödröta på jordgubbar och päronpest ännu inte påträffats i Finland. Jordgubbssvartröta har inte heller förekommit i större skala sedan 2005. Situationen år 2008 påverkas i hög grad av om det plantmaterial som importeras från andra EU-länder är sunt.

Potatisproduktion

I potatisproduktionen förekom ljus ringröta något mera år 2007 än året innan. Oftast är det omöjligt att utreda ringrötans ursprung. Ringröta sprids mellan gårdarna tillsammans med marknadsförda potatispartier samt via gemensamma maskiner. Ringrötebakterien blir kvar på gården och sprids latent i gårdens eget förökningsmaterial och i fjolårspotatis som blivit kvar på åkern. Mörk ringröta på potatis har inte påträffats i Finland.

Gul potatiscystnematod har upptäckts vid kartläggningar främst i Södra och Västra Finland. På de viktigaste områdena för potatisproduktion har situationen beträffande potatiscystnematoder förblivit stabil. Det verkar som om det program som används vid bekämpning av potatiscystnematod, nämligen växtföljd och sortval, inte är tillräckligt effektivt för att utrota nematoden. Prover som togs efter nio års bekämpning innehöll fortfarande levande potatiscystnematoder. Vit potatiscystnematod har inte påträffats sedan 2004.

Ingen massförekomst av koloradoskalbagge har påträffats efter 2002. Sommarens väder är dock helt avgörande för hur situationen utvecklas sommaren 2008. Permanenta förekomster av koloradoskalbagge finns på bara cirka 100 kilometers avstånd från Finlands östgräns och kraftiga ostliga och sydostliga luftströmmar kan sprida skalbaggarna.

Förpackningsmaterial av trä

Från länder där tallvedsnematod förekommer, bland annat USA och Kina, importeras årligen stora mängder förpackningsmaterial av trä till Finland. Det går inte att inspektera mer än bara en bråkdel av det här materialet. Importerat förpackningsmaterial av trä orsakar fortfarande en risk för spridning av tallvedsnematoden till Finland. Kraven på värmebehandling och märkning enligt den internationella standarden ISPM 15 togs i bruk år 2005 och borde förhindra spridning av tallvedsnematod via förpackningsmaterial av trä. Efter att standarden togs i bruk har nematoder dock fortfarande upptäckts. Det innebär antingen att behandlingskraven inte alltid följs eller att behandlingarna inte är tillräckligt effektiva för att ta död på nematoderna i virket.

Tillsynsrapport från Eviras växtskyddsenhet 2007 (på finska, pdf, 612 kB)
www.evira.fi> Tilauspalvelut> Julkaisut> Eviran julkaisuja 2008> Eviran kasvinsuojeluyksikön valvontaraportti 2007

Ytterligare information:
Direktör Hannu Kukkonen, Evira, enheten för växthälsa, tel. 020 77 25030
Överinspektör Paula Lilja, Evira, enheten för växthälsa, tel. 020 77 25043

Teman: