Skörden 2011: Hög kvalitet på brödsäd och låg hektolitervikt på fodersäd

24.11.2011

<p>Skörden för hösten 2011 var medelmåttig, men veteskörden var stor. Vete- och rågskörden uppfyllde i huvudsak kvalitetskriterierna för brödsäd. Hektolitervikten på fodersäden var låg. Kvaliteten varierade stort mellan olika regioner och inom regioner. Dessa uppgifter framgår av en sammanfattning som baserar sig på Tikes (Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals) uppgifter om spannmålsskörden och Livsmedelssäkerhetsverket Eviras uppföljning av kvaliteten på spannmålen.</p>

Stor skörd av vårvete av hög kvalitet
Av höstens veteskörd på 980 miljoner kilo uppfyllde närmare 790 miljoner kilo kvalitetskriterierna för brödvete. Mängden av vete och vetets kvalitet var den högsta under uppföljningsperioden på sju år. . Av skörden var 807 miljoner kilo vårvete och 174 miljoner kilo höstvete. Vetet hade en hög proteinhalt och ett högt falltal och hektolitervikterna var goda. Lika hög total kvalitet som nu hade vetet senast i början av 2000-talet.

Av rågskörden på närmare 80 miljoner kilo dög 75 procent som brödsäd. De regionala variationerna var stora.

En knapp fjärdedel av maltkornet uppfyllde kvalitetskriterierna på proteinhalt och kornstorlek
Av maltkornsskörden på 320 miljoner kilo uppfyllde endast en knapp fjärdedel, det vill säga 75 miljoner kilo, kriterierna på proteinhalt och kornstorlek. Speciellt på maltkornet var kornstorleken liten jämfört med föregående år.

Låg hektolitervikt på fodersäd
Hektolitervikten på den skördade fodersäden sjönk för andra året i rad och var den lägsta på sju år. Endast omkring 40 procent av skörden hade en hektolitervikt på över 64 kilo. Proteinhalten var något högre än år 2010 och betydligt högre än åren före detta år. Stärkelsehalten var den lägsta på 2000-talet.

Havrens genomsnittliga hektolitervikt var ganska låg, men betydligt högre än i fjol. Av havreskörden översteg 90 procent den hektolitervikt på 52 kilo som allmänt används som minimikrav i foderindustrin. Endast 26 procent av skörden översteg den hektolitervikt på 58 kilo som allmänt krävs för grynhavre. Havrens proteinhalt var hög liksom året innan.

Bakgrund till uppgifterna om skördar och deras kvalitet Uppgifterna om spannmålsskördens kvalitet år 2011 är i det här skedet ännu förhandsinformation. En tabell över spannmålsskördens kvalitet baserad på den slutliga informationen publiceras den 28 februari 2012. Tabellen sammanför uppgifterna om storleken på spannmålsskörden från Tikes statistik med uppgifterna från Eviras spannmålslaboratorium om uppföljningen av kvaliteten på spannmålsskörden år 2011. Tikes skördeenkät besvarades av cirka 6 000 gårdar och spannmålsprover från knappt 400 av dessa gårdar analyserades med tanke på Eviras uppföljning av spannmålens kvalitet.

Länk till tabellen

Ytterligare information:
Uppgifter om spannmålsskörden Tike
Forskare Lauri Juntti, tfn 020 77 21251 Forskare Mirva Kokkinen, tfn 020 77 21371
Statistikchef Anneli Partala, tfn 020 77 21376
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn at-merkki.gif : 1Kb mmmtike.fi www.mmmtike.fi

Information om spannmålens kvalitet Evira
Enhetschef Mirja Kartio, tfn 020 77 25090 Livsmedelssäkerhetsverket Evira, enheten för växtanalytik
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn at-merkki.gif : 1Kb evira.fi, www.evira.fi

Teman: