Skörden av brödsäd har högt falltal

5.9.2006

<div>Utgående från de första analyserade proverna är skörden av brödsäd hösten 2006 av hög kvalitet. Tack vare den torra hösten har falltalen varit höga. Kornstorleken har också varit större än väntat. Det innebär hög hektolitervikt. Proteinhalten i maltkornet är något högre än i fjol. Den genomsnittliga kvaliteten på både korn och havre är god, men variationen är stor. Trots den höga hektolitervikten kan det förekomma rikligt med små korn i havren.</div>

Falltalet för vårvete är i genomsnitt 317 och för höstvete 354. Motsvarande genomsnittliga hektolitervikter är 83,1 respektive 81,4 kilo. Proteinhalten i vårvete är något lägre än under tidigare år, 12,5 %. I höstvete är däremot proteinhalten något högre än i fjol, 12,0 %. Proteinhalten verkar vara den avgörande faktorn för vetets kvarnduglighet. Av vårvetet är cirka 80 procent kvarndugligt (hektolitervikt ≥ 78 kg, protein ≥ 11,5 % och falltal ≥ 180) och av höstvetet knappt 70 procent.

De undersökta rågproverna har också stora korn och högt falltal. Hektolitervikten är i genomsnitt 77,6 kg och falltalet 217. Alla prover avsedda för användning i kvarn hade en hektolitervikt över 71 kilo och ett falltal över 120.

Proteinhalten i maltkornet är i genomsnitt 12,1 %, dvs. något högre än i fjol. Proteinhalten i prover avsedda för mältning var i genomsnitt 11,7 %. I de här proverna hade knappt hälften en proteinhalt under 11,5 %. Proteinhalten varierar från 9,3 till 14,4 procent. Kornstorleken är stor liksom i fjol. Maltkornssorteringen (≥ 2,5 mm såll) är i genomsnitt 93,6 procent.

Kornets hektolitervikt är i genomsnitt 67,9 kg och proteinhalten 11,7 %. Proteinhalten ligger på samma nivå som hösten 2005, men hektolitervikten är betydligt högre. För cirka 90 procent av proverna översteg hektolitervikten interventionsgränsen, som är 64 kg. De förkrympta kornen (≤ 2,0 mm) utgjorde i genomsnitt 3,9 procent, men det har också funnits prover med mycket små korn.

Havrens hektolitervikt är i genomsnitt 56,2 kilo. Hektolitervikten har varit över 52 kilo i 94 procent av proverna, över 55 kilo i 70 procent och över 58 kilo i 27 procent av proverna. Det har funnits rikligt med förtvinade korn: i genomsnitt 19,1 procent.

Uppdaterad information om de genomsnittliga kvalitetsuppgifterna: http://www.evira.fi/attachments/kasvintuotanto_ja_rehut/vilja/vl_laji.pdf

Tike:s förhandsuppskattning av skörden finns på adressen http://www.mmmtike.fi/sv/index/meddelanden/2006/060901_skordeuppskattning.html

Ytterligare information:

Direktör Mirja Kartio, Enheten för spannmålskontroll, tel. 020 77 25090

Teman: