Smärre vävnadsförändringar i de första fiskproverna från Talvivaara, men inga metallackumulationer

30.1.2013

<p>I fiskarna som i november 2012 fångades i de närliggande vattendragen till Talvivaara konstaterades endast små vävnadsförändringar i gälarna. I de första undersökningarna som gjordes i Livsmedelssäkerhetsverket Evira konstaterades inga betydande ackumulationer av tungmetaller eller spårämnen.</p>

Med gälundersökningarna ville man få information om skicket på gälarna, levern och njurarna hos mörtarna, abborrarna och lakarna, i andra hand också andra fiskarter, i de undersökta vattendragen. Några tecken på akut vävnadsskada som tyder på skador orsakade av bland annat surt vatten eller tungmetaller kunde inte konstateras. Hos mörtarna i Kivijoki konstaterades hypertrofi i gälepitelet, vilket sannolikt är en följd av en parasitsjukdom. Med säkerhet kan inte uteslutas att irritation som beror på läckaget i Talvivaara utgör en delorsak till hypertrofin.

Av fiskarnas kött togs 83 prover som undersöktes med tanke på förekomst av tungmetallerna arsenik, kvicksilver, kadmium, krom, bly, nickel och uran. Samma prover undersöktes också med tanke på spårämnena aluminium, koppar, mangan och selen. I analyserna konstaterades inga halter som överskred bakgrundsvärdena. I preliminära analyser av benstommen konstaterades ingen ackumulering av uran i ryggraden.

De allmänna fiskarterna i området som målobjekt

Som mål för undersökningen valdes de allmänna fiskarterna i området. Man vet att mörten är känsligare för förändringar i vattnets surhetsgrad än abborren och laken. I vattendragen nedanför gruvan i Talvivaara har konstaterats att avloppsvattnen samlar sig i sänkor och därför är laken med i undersökningen i egenskap av en typisk bottenlevande fisk.

Vilda fiskar kan undvika förhållanden som är ogynnsamma för dem och i prover från fiskar som fångats i naturen konstateras därför inte nödvändigtvis några förändringar orsakade av föroreningar. Å andra sidan kan det hända att fiskar simmar in i det undersökta området från rena områden. Fiskarna som nu analyserades ger oss ändå ett bakgrundsmaterial, som vävnadsförändringar i senare genomförda provtagningar och långtidsförändringar i tungmetallhalterna kan jämföras med.

Eftersom ackumuleringen av metaller i fiskarna sker långsamt, är undersökningsresultaten förväntade. Uppföljningen av eventuella ackumulationer och vävnadsskador fortsätter.

Vid detta stadium av forskningarna anser Evira att ELY-centralen i Kajanalands
preciseringar av rekommendationer för användning av de närliggande vattendragen (hushållsvatten, rekreation och rekommenderade intag av fisk) gäller fortfarande.

Provfiskningarna fortsätter

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (RKTL) utförde provfiskningar i influensområdet till gruvan i Talvivaara 15 - 27.11.2012 i enlighet med en undersökningsplan som Livsmedelssäkerhetsverket Evira utarbetat i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland.

Provfiskningsområdena var på Ule älvs avrinningsområdes sida Kalliojoki-Kalliojärvi och Jormasjärvi och på Vuoksen älvs avrinningsområdes sida Kivijoki-Kivijärvi och Laakajärvi. Fiskningar utfördes också utanför det eventuella läckageområdet, i Kivesjärvi och Paltamo i Ule älvs avrinningsområde.

RKTL har i enlighet med provtagningsplanen inlett en ny provfiskningsomgång i januari 2013 med tanke på kemiska analyser. Provfiskningarna med nät inriktades på samma insjöområden som i november 2012. Fiskprover samlas också in i referensområden som ligger utanför avloppsvattnens influensområde. En tredje provtagningsomgång har planerats ske under den isfria perioden och de proverna analyseras såväl histologiskt som kemiskt.

RKTL: Fiskproverna från Talvivaara (på finska)

ELY-centralen i Kajanalands rekommendation om användning av de närliggande vattendragen(på finska)

Mer information ger:
Vävnadsförändringar hos fiskar: specialforskare, VMD Perttu Koski, tfn 040 569 4541
Tungmetallbestämningar: specialforskare, FD Eija-Riitta Venäläinen, tfn 050 434 8378


Teman: