Smittsamma bisjukdomar är allmänna och brett spridda i Finland

22.2.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersöker som bäst dödligheten i bisamhällena och förekomsten av bisjukdomar i Finland. Preliminära laboratorieresultat visar redan att smittsamma bisjukdomar är allmänna och brett spridda i Finland. Också sådana virussjukdomar, som tidigare inte undersökts förekommer. Evira har övergått till modern diagnostik för alla viktiga bisjukdomar.</p>

Virusundersökningarna har endast börjat, men redan nu har konstaterats deformed wing virus, chronic bee paralysis virus, sacbrood virus och black queen cell virus. Tidigare har virussjukdomar bland finska bin undersökts endast med hjälp av de få prover som utförts från landet. Kvalstret Varroa destructor förekom i alla undersökta områden Åland undantaget, i Seinäjoki och Jockis är cirka 90 av samhällena kontaminerade. Amerikansk yngelröta påträffades i alla undersökta områden och på i genomsnitt 30 procent av biodlingarna. I sjuka samhällen påträffades också europeisk yngelröta och kalkyngel.

Kommande undersökningar av biodlingarna efter vintervilan i vår och under honungsproduktionssäsongen i sommar avslöjar hur sjukdomsbelastningen i bisamhällena påverkar hälsan i samhället.

I Finland förekommer ingen massdöd i bisamhällena
I Finland har än så länge inte observerats någon massdöd i bisamhällena. Evira utvecklar sin verksamhet som nationellt referenslaboratorium för bisjukdomar och börjar samla in information även om samhällsförluster. Det kan hända att EU:s uppföljningsprogram kommer att fortsätta och också inbegripa andra orsaker som påverkar dödligheten, såsom växtskyddsmedlen.

I uppföljningsundersökningen under produktionsåret 2012-2013 deltar sammanlagt 161 biodlingar i olika biodlingsområden: Åland, Jockis, Kajana, Kides och Seinäjoki. Odlingarna inspekteras tre gånger: i juli-augusti 2012 före vintervilan, våren 2013 efter vintervilan och sommaren 2013 under honungsproduktionssäsongen. Till inspektörer har utnämnts konsulenter i fråga om amerikansk yngelröta på Finlands Biodlares Förbund. Med tanke på laboratorieanalyser togs under det första besöket från alla samhällen levande bin och honung som prover, av de sjuka samhällena togs prover under alla besök.

Bina undersöks med tanke på alla de viktigaste virusen som orsakar sjukdomar bland bin: acute bee paralysis virus (ABPV), defor¬med wing virus (DWV), chronic bee paralysis virus (CBPV), sacbrood virus (SBV), black queen cell virus (BQCV) och Kashmir bee virus (KBV). Utöver det bestäms antalet varroakvalster och honung undersöks med tanke på bakterien Paenibacillus larvae som orsakar amerikansk yngelröta. Sjuka samhällen undersöks också med tanke på bl.a. europeisk yngelröta (bakterien Melissococcus plutonius), nosemos (mikrosporiderna Nosema apis och N. cerenae), kalkyngel (svampen Ascosphaera apis) och parasiter, såsom trakékvalstret ( Acarapis woodi).

Undersökningen leds av EU:s referenslaboratorium för bisjukdomar. Undersökningen ger jämförbar och tillförlitlig information om dödligheten bland bin på EU-nivå och klarläggning i de smittsamma sjukdomarnas andel av dödligheten i bisamhällena.

Läs meddelandet av jord- och skogsbruksministeriet
Utredning om hur odlingsmetoder påverkar på förekomsten av bin

Mer information ger
forskningsenhetschef, professor Sinikka Pelkonen, referenslaboratoriet för bisjukdomar, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi, tfn 0400 287061.

Teman: