Spannmålsskörden 2010 blev liten

24.2.2011

<p>Den varma sommaren 2010 ledde till en liten skörd med en hög proteinhalt samt små och lätta korn. Proteinhalten i spannmålet och storleken på kornen är avgörande för om det uppfyller kriterierna. Dessa uppgifter framgår av en sammanfattning som bygger på Tikes (jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral) slutliga uppgifter om spannmålsskörden och Livsmedelssäkerhetsverket Eviras uppföljning av kvaliteten på spannmålet.</p>

En bra bit över hälften av vetet uppfyllde kvalitetskriterierna för brödsäd Av höstens veteskörd på 720 miljoner kilo uppfyllde cirka 485 miljoner kilo kvalitetskriterierna för brödvete. Av skörden var 636 miljoner kilo vårvete och 88 miljoner kilo höstvete. Det genomsnittliga falltalet hos höstvetet var den högsta under tiden som medlem i EU och även vårvetet hade det högsta falltalet sedan år 1997. Vårvetets proteinhalt var också hög och hektolitervikten i genomsnitt god. Det var stor variation på kvaliteten inom och mellan de olika geografiska områdena.

Av rågskörden på cirka 70 miljoner kilo dög över 90 procent som brödsäd, medan endast cirka hälften av fjolårets skörd uppfyllde kvalitetskriterierna för brödsäd. I södra Finland dög nästan hela rågskörden som brödsäd och även i södra Österbotten dög den till mer än 80 procent.

Av maltkornen uppfyllde en fjärdedel kvalitetskriterierna när det gäller proteinhalt och kornstorlek Av maltkornsskörden på 244 miljoner kilo uppfyllde endast en knapp fjärdedel, det vill säga 55 miljoner kilo, kriterierna för proteinhalt och kornstorlek. Mängden som uppfyllde kriterierna uppgick till en tiondel av motsvarande mängd föregående år.

Foderspannmålens hektolitervikt låg, småkornig havre Hälften av kornskörden hade en hektolitervikt på över 64 kilo, medan andelen året innan var över 80 procent. Proteinhalten var däremot högre än de föregående åren och stärkelsehalten lägre.

Havrens genomsnittliga hektolitervikt var den lägsta på mer än tjugo år. Av havreskörden översteg drygt 71 procent den hektolitervikt på 52 kilo som allmänt används som minimikrav i foderindustrin. Endast tre procent av skörden översteg den hektolitervikt på 58 kilo, som allmänt krävs för grynhavre. Året innan uppfyllde 27 procent av skörden kvalitetskriterierna för grynhavre. Kornstorlek av havre var också den minsta sedan inträdet i EU. Havrens proteinhalt var hög.

Bakgrund till uppgifterna om skördar och deras kvalitet I det här meddelandet har man sammanfört Tikes uppgifter om skörden med Eviras uppföljning av spannmålsskördens kvalitet från år 2010. Tike begärde vid en stickprovsundersökning in uppgifter om skördarna på cirka 5 900 gårdar, och av cirka 1 700 av dessa gårdar begärde Evira dessutom in spannmålsprov för att undersöka spannmålets kvalitet. Tikes utforskning av skörde besvarades av cirka 5 600 gårdar och Evira fick in spannmålsprov från cirka 650 gårdar. De arealer som finns i statistiken är korrigerade arealer, det vill säga den sådda arealen har minskats med den areal som enligt odlarnas anmälan till landsbygdsmyndigheterna helt har förstörts samt den areal som skördats som ensilage.

Länk till tabellen

Ytterligare information:
Uppgifter om spannmålsskörden
Tike
Forskare Anneli Partala, tfn 020 77 21376 (fram till den 28.2)
Forskare Mirva Kokkinen, tfn 020 77 21371
Statistikchef Esa Katajamäki, tfn 020 77 21237 (från och med den 28.2)
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn at-merkki.gif : 1Kb mmmtike.fi
www.mmmtike.fi

Uppgifter om spannmålens kvalitet 
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Enhetschef Mirja Kartio, enheten för spannmålskontroll
tfn 020 77 25090 
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
www.evira.fi

Teman: