Spårbarheten allt viktigare i kontrollen av animaliska biprodukter

2.7.2014

<p>Animaliska biprodukter står under tillsyn för att de inte ska sprida djursjukdomar eller orsaka annan fara för människor och djur eller för miljön. Biprodukter uppkommer då djur slaktas för att bli människoföda samt i samband med livsmedelsproduktion, bortskaffande av döda djur och insamling av bioavfall. Vid kontrollen år 2013 konstaterades brister bland annat i planerna för egenkontroll vid anläggningar som hanterar biprodukter, biprodukternas förpackningspåskrifter samt spårbarheten.</p>

Biprodukterna kan orsaka risker för människors och djurs hälsa och för miljön. Därför ska produkterna destrueras på ett säkert sätt eller också ska de med beaktande av restriktionerna utnyttjas som foder, gödsel eller bränsle.

För kontrollen av biprodukter svarar Livsmedelssäkerhetsverket Evira, regionförvaltningsverken och kommunernas tillsynsmyndigheter. Spårbarheten har blivit ännu viktigare än förut, eftersom biprodukter importeras till Finland från andra medlemsländer och mängden biprodukter som ska kontrolleras därför ökar. År 2015 träder en lag om biprodukter i kraft. Den kommer också att förnya kontrollen, och kontrollresurserna kommer att inriktas noggrannare på riskområden.

Brister i anläggningarnas planer för egenkontroll

Vid anläggningar som hanterar biprodukter gjordes 131 kontroller i fjol. Vid kontrollerna upptäcktes totalt 140 brister. De vanligaste bristerna gällde antingen anläggningarnas planer för egenkontroll eller förpackningspåskrifter och spårbarhet.

År 2013 godkändes sex nya anläggningar som tillverkar mat för sällskapsdjur.Det finns 33 anläggningar av vilka största delen är inriktade på tillverkning av råmat.I Eviras undersökningar hittades ingen salmonella i proverna, men i en del av proverna hittades större mängder av enterobakterier än vad som är tillåtet.

Lyckad insamling av nötdjurskadaver

Självdöda eller avlivade idisslare, svin och fjäderfän får inte bortskaffas genom nedgrävning på områden där djurtätheten är stor.På sådana områden ska kadavren föras till en destruktionsanläggning som motsvarar det som avses i förordningen om biprodukter.

”Antalet nötdjur som har grävts ned i strid med bestämmelserna har minskat år för år till cirka tre procent för närvarande.I fråga om får- och getkadaver bortskaffas däremot närmare tio procent olagligt genom nedgrävning, så det finns fortfarande utrymme för förbättring”, konstaterar överinspektör Taina Heimonen-Kauppi vid Eviras sektion för biprodukter.

Fler åtelplatser också i södra Finland

Åtelplatser avsedda för fotografering, iakttagelse eller jakt av djur måste registreras.Enligt registret över åtelplatser fanns det cirka 270 åtelplatser i Finland i början av år 2014.Flest åtelplatser har anlagts i norra och östra Finland, främst för naturfotografering och iakttagelser.Platserna som har anlagts i södra Finland används främst för jakt av småvilt.

Läs mer:
Kontroll av animaliska biprodukter 2013, rapport  (på finska)
Animaliska biprodukter  

Mer information:
överinspektör Taina Heimonen-Kauppi, tfn 040 489 3351
överinspektör Sanna Maksimainen, tfn 050 573 1275

 

Teman: