Specialrekommendation för fiskintag ska gälla också havsöring

15.5.2009

<div>Havsöring är en av de fiskarter som omfattas av s.k. dioxinundantag i Finland och Sverige. </div>

År 2008 lät Evira undersöka halterna av skadliga miljöföroreningar i havsöring i de sju viktigaste åarna och älvarna som har ett havsöringsbestånd (Kymmene älv, Vanda å, Kemi älv, Ijo älv, Aura å, Torne älv och Merikarvianjoki) (dioxiner och PCB samt bromerade flamskyddsmedel och organiska tennföreningar).

Endast i en å, Merikarvianjoki, innehöll en havsöring dioxin- och PCB-halter som låg under EU:s gräns för maximal halt, 8 pikogram WHO-TEQ/g färsk vikt.
Halterna av bromerade flamskyddsmedel och tennföreningar som använts i målfärg för båtbottnar var låga. Den här undersökningen omfattade inte insjööring, eftersom dioxinbelastningen i sjöarna är betydligt mindre än i havet.

Enligt Statens näringsdelegations rekommendation är det bra att äta fisk åtminstone två gånger i veckan och det är tillrådligt att variera mellan olika fiskslag. Dessutom har Evira gett en särskild rekommendation om att barn, unga och vuxna i fertil ålder kan äta stor strömming, över 17 cm, från Östersjön eller alternativt lax från Östersjön 1–2 gånger i månaden.

Utgående från ovannämnda forskningsresultat anser Evira att även havsöring ska räknas med i gruppen av lax och strömming. Specialrekommendationerna för fiskintag kommer att uppdateras på motsvarande sätt.

Mera information om undersökningen (på finska):
evira.fi > livsmedel > livsmedelsinfo > främmande ämnen > dioxin- och PCB-halter i havsöring

Ytterligare information:
Forskningsprofessor Anja Hallikainen, Evira, tel. 050 3868433
Överinspektör Ulla Karlström, Evira, tel. 040 487 7798
Kemist Päivi Ruokojärvi, Institutet för hälsa och välfärd, tel. 020 6106349
Specialforskare Hannu Kiviranta, Institutet för hälsa och välfärd, tel. 020 6106361
Specialforskare Pekka Vuorinen, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, tel. 020 5751277
Teman: