Spridning av infektiös bronkit hos fjäderfä ska förhindras genom samarbete

13.5.2011

<p>Infektiös bronkit hos fjäderfä (IB, infectious bronchitis) har konstaterats i ett stort antal hobbyhönsgårdar runtom i Finland. Under de senaste veckorna har blodprov tagits från cirka trettio gårdar som har varit i kontakt med de gårdar på vilka smittan har konstaterats. En stor del av dessa har konstaterats ha antikroppar mot sjukdomen vilket bevisar att sjukdomen har spritt sig över ett större område än uppskattat. I samband med utredningarna av spridningen av sjukdomen har man vidare upptäckt att symtom som tyder på sjukdomen kan ha förekommit redan tidigare. Det är alltså sannolikt att IB har funnits i Finland redan under en längre tid.</p>

När det första sjukdomsfallet bekräftades i april antog man att sjukdomen hade kommit först nyligen till landet. På grund av detta försökte man förhindra spridningen av sjukdomen med hjälp av begränsande bestämmelser som förbjöd förflyttning av levande fåglar. I den nuvarande situationen är det med begränsande bestämmelser som utfärdats för enskilda gårdar omöjligt att förhindra att sjukdomen sprids. Av den här orsaken häver Livsmedelssäkerhetsverket Evira de begränsande bestämmelser som utfärdats för gårdarna. Infektiös bronkit hos höns är inte i lagen om djursjukdomar klassificerad som en sjukdom som enligt lagen ska bekämpas. Fortsatta myndighetsåtgärder skulle således ha krävt ändring av lagstiftningen.

Genom samarbete mellan olika parter eftersträvar man att förhindra att IB sprids till produktionshönsgårdar. Evira, Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT och Fjäderfäförbundet samarbetar intensivt för att det ska vara möjligt att undvika ibruktagningen av arbetsdryga och dyra vaccineringar i kommersiella enheter, dvs. broilerkyckling- och äggproduktionsgårdar.

Evira följer med sjukdomsläget i produktionshönsgårdar genom att undersöka antikroppar mot IB i uppföljningsprov som tagits med tanke på fågelinfluensa och Newcastlesjuka. Vidare utför Evira avgiftsbelagda undersökningar såväl av IB-antikroppar som virusbekräftelseprov i sådana fall då ägaren vill utreda sjukdomsläget på sin gård. Om fåglarna visar symtom är det alltid skäl att kontakta kommunalveterinären för att utreda orsaken till symtomen.

Evira påminner om att skydd mot smitta är viktigt på alla gårdar oberoende av deras produktionsinriktning. Fåglar bör skaffas endast från sådana gårdar på vilka man känner till djurens hälsotillstånd. På gårdarna bör fåglarnas kontakter med vilda fåglar förhindras. Utöver via fåglar kan viruset överföras från en gård till en annan också via redskap, kläder och skodon.

Läs mer på Eviras webbplats
IB eller infektiös bronkit

Ytterligare information:
Undersökning av prover:
Specialforskare Christine Ek-Kommonen, tfn 050 514 3926 eller Niina Tammiranta tfn 040 4893377

Om sjukdomen och bekämpning av den:
Evira: Överinspektör Jenni Kiilholma, tfn 020 77 24268
ETT: Hannele Nauholz, tfn 06 412 6999

Teman: