Stadgandena om behandling av djur med läkemedel förnyades

20.1.2009

<div>Jord- och skogsbruksministeriet har förnyat förordningarna om behandling av djur med läkemedel. De nya förordningarna trädde i kraft i början av år 2009. Med förordningarna har stadgandena uppdaterats för den ändrade EG-lagstiftningens och de nationella behovens del. Förordningarna har också gjorts tydligare ur kundens synvinkel genom att stadgandena om olika saker placerats i egna förordningar.</div>

De viktigaste ändringarna gäller bland annat veterinärernas rätt att överlåta läkemedel, rapporteringen över läkemedel som överlåtits med tanke på kommande sjukdomsfall inom ramen för hälsovårdsavtal, behandling av djur med mikrobläkemedel och veterinärernas läkemedelsbokföring.

Mer information och anvisningar om den förnyade lagstiftningen om behandling av djur med läkemedel på Eviras webbsidor:
www.evira.fi > Djur och hälsa > Medicinering > Ny lagstiftning

Förnyade förordningar:

jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot eller begränsning av användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur (847/2008)

jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur (6/VLA/2008) (pdf, 53 kb)

jord- och skogsbruksministeriets förordning om förskrivning av läkemedel och läkemedelsfoder för behandling av djur (7/VLA/2008) (pdf, 80 kb)

jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling (8/VLA/2008) (pdf, 19 kb)

Mer information ger:
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 020 77 24224


Teman: