Största delen av grönsaks- och fruktpartierna i detaljhandeln konstaterades motsvara kraven

4.6.2008

<div>St&ouml;rsta delen av de produktpartier som kommer till handeln fyller kraven i EG-lagstiftningen, konstateras i Eviras tillsynsrapport &ouml;ver handelsnormerna f&ouml;r frukt och gr&ouml;nsaker 2007. Det finns dock sk&auml;l till f&ouml;rb&auml;ttringar i sk&ouml;tseln av avdelningarna f&ouml;r frukt och gr&ouml;nsaker i detaljhandeln. Evira hade tillsyn &ouml;ver handelsnormerna f&ouml;r frukt och gr&ouml;nsaker genom att inspektera n&auml;rmare 26 000 partier av gr&ouml;nsaker och frukter i cirka 500 detaljaff&auml;rer. </div>

Vid inspektionerna samlades information om de produktpartier som finns på marknaden. Även om frukterna och grönsakerna är av klanderfri kvalitet då de kommer till affären, kan de bli förskämda, om de mängder som beställts till affären inte är i balans med efterfrågan eller om affären inte fäster tillräcklig uppmärksamhet på att partierna ska göras i ordning för försäljning. På basis av Eviras inspektioner konstaterades att 10 procent av försäljningspartierna av frukt och grönsaker i detaljaffärerna inte fyller de krav som ställs på dem.

Ett av de största problemen är brister i underhållet av frukt- och grönsaksdiskarna detaljaffärerna. Diskarna ska kontinuerligt övervakas så att de produkter som finns till försäljning är färska. Skämda produkter ska avlägsnas och produkterna ska vid behov rengöras, t.ex. genom att kålens yttersta, torkade blad tas bort.

Ett annat problem är att produktpartier med olika ursprung blandas med varandra samt att felaktig eller bristfällig information ges på skyltarna i affären. Skyltarna saknar ofta uppgift om sort, uppgiften om produktens ursprung kan vara fel eller också är informationen inte entydig. Uppgifterna om färdigt förpackade produkter som finns i detaljhandeln kan man lita på, om förpackarens namn och adress finns angivna på förpackningen. Ifall inga uppgifter om förpackaren finns på förpackningen är det skäl att förhålla sig kritiskt också till annan information på förpackningen.

Tyngdpunkten år 2007 var att i marknadskontrollen utnyttja resultaten av de kartläggningar som görs i detaljhandeln. Den information som samlades in via kartläggningarna användes för riskvärdering och för koncentrering av inspektionerna på de produkter för vilka risken för att de inte ska motsvara kraven är störst. Dessutom användes den insamlade informationen från inspektionerna för styrning av inspektioner i partihandeln.

Tillsynsrapport från Eviras växtskyddsenhet 2007 (på finska, pdf, 612 kB)
www.evira.fi> Tilauspalvelut> Julkaisut> Eviran julkaisuja 2008> Eviran kasvinsuojeluyksikön valvontaraportti 2007/ Kasvisten kauppanormit

Krav på märkning
www.evira.fi> Växtproduktion och foder> Frukt och grönsaker> Krav på märkning

Ytterligare information:
Inspektör Mari Järvenmäki, Evira, tel. 020 77 25143

 

Teman: