Symptomfri kräftpest hot mot flodkräftbeståndets återhämtning

16.4.2007

<div>Kräftpesten är det största hotet mot den inhemska flodkräftan. Eviras forskningsenhet i Kuopio har i sina undersökningar observerat betydande skillnader i dödlighet mellan de två olika typerna av kräftpest. Den typ av kräftpest som signalkräftan bär på orsakar snabb sjukdom och död när flodkräftor blir smittade. Vissa av de kräftpeststammar som förekommit i Finland i över 100 år orsakar däremot symptom mycket långsamt. Enligt resultaten leder kräftpest inte alltid till total död i vattendraget utan lämnar efter sig kräftor som bär på sjukdomen. Flodkräftor som är symptomfria men bär på kräftpest försvårar nya utplanteringar och omplanteringar.</div>

Peststammar som orsakar lindrig sjukdom är förargliga på grund av att de inte dödar hela kräftbeståndet i vattendraget. Då kan kräftpesten bli kvar permanent i vattendraget och orsaka massdöd först då kräftbeståndet åter har stärkts till en tillräcklig nivå. Förekomst av flodkräfta är alltså ingen garanti för att vattendraget är fritt från kräftpest. Kräftpest av flodkräfttyp har påträffats i kräftor som blivit kvar i vattenområdet flera år efter massdöd orsakad av kräftpest.

För närvarande finns det inga metoder att på ett säkert sätt genom en laboratorieundersökning försäkra sig om att de omplanterade kräftorna är fria från kräftpest, utan man får nöja sig med att undersöka vattendragens kräftpesthistoria och göra långvariga provsumpningar av kräftor. Eviras forskningsenhet i Kuopio undersöker olika kräftpeststammars förmåga att orsaka sjukdom i ett nätverksprojekt för utredning av kräftpestens epidemiologi och diagnostik. Projektet är gemensamt för Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Evira och Kuopio Universitet och finansieras av EU:s Styrfond för fiskerinäringen. Ett mål för projektet är att hitta bättre metoder att påvisa kräftpest.

Kräftpest är en allvarlig parasitsjukdom som hotar flodkräftbeståndet och som i allmänhet utrotar kräftorna i det vattendrag som drabbats av smitta. Sjukdomen orsakas av algsvampen Aphanomyces astaci. I Finland förekommer två typer av kräftpest. Den ena sprids främst via signalkräftor som är motståndskraftiga mot parasiten. Den andra typen, som hittills påträffats bara hos flodkräftor, förekommer i synnerhet utanför de områden där signalkräftor planterats ut i östra, mellersta och norra Finland.

Evira diagnostiserar årligen fall av kräftpest i ett tiotal olika vattendrag.

 

Ytterligare information:

Veterinär Satu Viljamaa-Dirks, Eviras forskningsenhet i Kuopio, tel. 020 77 24962

Teman: