Systemet för fakturering av registreringsavgiften för nötkreatur ändras och utbudet av öronmärken breddas

15.1.2010

<p>Faktureringssystemet för nötkreaturens öronmärken ändrades 1.1.2010. Från och med årsskiftet inkluderar den offentligrättsliga avgiften för registreringen av nötkreatur inte kostnaderna för öronmärkena.</p>

Den här systemändringen, som nu har trätt i kraft, påverkar inte förfarandet vid beställning av öronmärken för nötkreatur. Öronmärkena beställs fortsättningsvis från Lantbrukets Datacentral, som även i fortsättningen uppbär registreringsavgiften på uppdrag av Evira.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning är registreringsavgiften fastställt till 4,40 euro. Avgiften uppbärs enligt antalet beställda lediga öronmärken och tillfälliga märken samt enligt registreringen av produktionsdjur. För ersättande märken uppbärs ingen registreringsavgift.

Separeringen av registreringsavgiften från avgiften för öronmärkena var en förutsättning för att utöka antalet öronmärkesleverantörer och -modeller. En ny lag om systemet för identifiering av djur träder i kraft senare på våren. Lagen ger möjlighet att ta i bruk nya öronmärkesleverantörer och öronmärkesmodeller. Fram till dess kan bara de nuvarande öronmärkesmodellerna och leverantören användas.

Efter att den nya lagen har trätt i kraft kan intresserade öronmärkesleverantörer ansöka om godkännande av Evira för sina egna öronmärkesmodeller. Öronmärken som uppfyller de krav som Evira har fastställt blir godkända och de nya märkesmodellerna tas med i beställningssystemet.
Öronmärkenas priser bestäms enligt fri konkurrens. Öronmärkestillverkaren tillverkar och postar öronmärkena till beställaren och fakturerar beställaren för dem. Märkesleverantören ansvarar fortsättningsvis för att märkenas kvalitet motsvarar Eviras krav.

Mer information:
http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/markning_och_registrering/notkreatur/oronmarken/  

Mer information ger:
Överinspektör Matleena Haapa, tfn 020 747 24211
Planerare Pia Vilen, tfn 020 77 24345

Teman: