Systemet för snabb varning för livsmedel och foder fyller 30 år

20.7.2009

<p>Systemet för snabb varning för livsmedel och foder RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) fyller 30 i år. Med det här systemet kan EU:s medlemsländerna snabbt få information om livsmedel eller foder som kan utgöra en hälsofara för människor eller djur. Enligt RASFF-systemets årsrapport för 2008 var det totala antalet meddelanden 7 000. Av dessa ledde 528 till omedelbara åtgärder.</p>

År 2008 lämnade Finland 93 meddelanden, av vilka 82 gällde livsmedel och 11 gällde foder. De oftast anmälda riskerna med livsmedel år 2008 var tillsatser, mykotoxiner, mikrobiologisk kvalitet och främmande ämnen.

RASFF-systemet används också till att vidarebefordra information för WHO:s motsvarande varningssystem INFOSAN.

Evira är Finlands kontaktpunkt

Livsmedelssäkerhetsverket Evira fungerar som officiell nationell kontaktpunkt för systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF). Till systemet hör Europeiska unionens medlemsstater, EU-kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA.

Det är Eviras uppgift att informera om meddelanden om hälsofaror till andra myndigheter och vid behov till olika sektorer samt att utreda om livsmedlen eller fodren i fråga har införts till Finland. Därtill skickar Evira Finlands meddelanden till EU-kommissionen som vidarebefordrar dem till Europeiska unionens medlemsstater och EFTA-länderna, samt till de länder utanför Europa varifrån de produkter har kommit som meddelandet gäller, eller till vilka dessa produkter har sänts. Systemet används också för annan informationsförmedling mellan EU-kommissionen, EFSA och medlemsstaterna.

Kontrollens öppenhet är en central princip i EU, vilket är viktigt för bevarandet av konsumenternas förtroende för livsmedelssäkerheten.

Mera information: Överinspektör Liisa Niemi, Evira, tel. 020 77 24316, 040 489 3367

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/rasff-jarjestelma/  
http://ec.europa.eu/rasff

Teman: