Ta inte med dig rabies till Finland

26.9.2008

<div>Rabies är en mycket vanlig sjukdom runtom i världen. Den kräver årligen 50 000–60 000 människors liv. Sedan 1991 har Finland officiellt varit ett rabiesfritt land. Utan tillbörliga vaccinationer kan hundar och katter som folk tar med sig från utlandet dock sprida rabies till Finland. Vaccinering är det viktigaste sättet att förhindra rabies, som fortfarande förekommer allmänt i Finlands närområden. Världsdagen för rabies infaller söndagen den 28 september 2008. </div>

Rabies har målmedvetet bekämpats i tiotals år i Finland. Efter epidemin 1988–1989 fick Finland officiell rabiesfrihet år 1991 och efter det har rabies inte påträffats hos finländska djur. Målet är att hålla Finland fritt från sjukdomen också i fortsättningen.

Följ bestämmelserna för införsel av sällskapsdjur

För införsel av hundar, katter och illrar till Finland krävs beroende på det land djuret kommer ifrån, bland annat rabiesvaccinering eller rabiesvaccinering och undersökning av tillräcklig antikroppnivå.

Hundar och katter som införts i landet utan behövliga vaccinationer utgör det största hotet mot landets rabiesfrihet. Risken för rabies är stor, om en hund eller katt i strid med bestämmelserna införs i landet från något land där rabies förekommer. Risken är speciellt stor om djurets bakgrund inte är känd, till exempel om det är fråga om upphittade hundar eller herrelösa hundar och katter. Att ta sådana djur med sig till Finland kan i värsta fall också hota djurägarens och hans närståendes hälsa. I november 2007 avlivade en veterinär en hundvalp som någon tagit med sig från Indien och som var i dåligt skick. I den undersökning som Evira gjorde visade det sig att valpen led av rabies. Valpen hade tagits med från Indien i strid med gällande bestämmelser och med bristfälliga dokument.

Vaccinera ditt sällskapsdjur

Hundar som används vid jakt med grythund måste vaccineras mot rabies varje år, andra jakthundar och myndigheternas tjänstehundar minst vartannat år. Dessutom rekommenderar Evira att också sällskapshundar och -katter i Finland ska vaccineras regelbundet.

Rabies bekämpas genom vaccination av små rovdjur och undersökningar av misstänkta fall

Genom att vaccinera vilda djur försöker man förhindra att rabies sprids till Finland. Vid östgränsen sprider Finland ut 80 000 vaccinbeten avsedda för mårdhundar och rävar på våren och hösten. Ryssland vaccinerar också på sin sida små rovdjur med vaccinbeten. Evira svarar för vaccinspridningen.

Evira undersöker kontinuerligt vilda och andra djur med misstänkta symptom för att kontrollera om de lider av rabies. Vilda rävar, mårdhundar, vargar eller andra rovdjur med avvikande beteende ska anmälas till kommunal- eller länsveterinären. De prover av små rovdjur som jägare sänder in är mycket viktiga för uppföljning av att de vilda djuren är rabiesfria.

Rabies förekommer allmänt i världen och bekämpningsarbete pågår kontinuerligt

Rabiessituationen är inte lika bra på andra håll i världen som i Finland. Rabies har under de senaste åren blivit vanligare hos små rovdjur i Östeuropa och påträffas också hos husdjur. Rabies förekommar också allmänt i många länder i Asien och Afrika. I Amerika är rabies speciellt vanlig hos fladdermöss. I många europeiska länder har det systematiska bekämpningsarbetet dock varit effektivt. Minskningen eller utrotningen av rabies hos vilda djur har också minskat rabiesfallen bland husdjuren.

Rabies är en virussjukdom som förekommer hos däggdjur och som leder till döden. Den smittar främst genom bett av sjuka hundar, fladdermöss eller andra djur. Rabies är en zoonos, dvs. genom bett av ett sjukt djur smittar den också till människan. Då symptomen har inträtt leder sjukdomen alltid till döden för både djur och människor. Sjukdomens inkubationstid är lång (upp till sex månader) och ett djur kan sprida smittan redan några dagar innan det fått några symptom.

Ytterligare information:
Forskningsenhetens direktör Liisa Kaartinen, Evira, Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tfn 020 77 24577, 040 840 7364
Veterinärinspektör Tiia Tuupanen, Evira, Enheten för djurens hälsa och välfärd, tfn 020 77 24215, 0400 318 510
Överinspektör Virva Valle, Evira, Enheten för djurens hälsa och välfärd (införsel av djur), tfn 020 77 24309
Veterinäröverinspektör Riitta Rahkonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09 1605 3280,
040 356 7675
Infektionsläkare Ville Lehtinen, Folkhälsoinstitutet, enheten för infektionsepidemiologi och bekämpning, tfn 09 4744 8557

Rådgivningstelefon för införsel och utförsel av djur: 020 690 991 (kl. 9.00–11.00), e-post ehyt@evira.fi

Mera information på internet:
Rabies och dess symptom hos människor
www.ktl.fi > Hälsoteman > Infektionssjukdomar > Infektioner som sprids via djur > Rabies

Anvisningar för införsel av hundar, katter och illrar
www.evira.fi > Djur och hälsa > Införsel och utförsel

Information om rabiesbekämpning, vaccinationer och antikroppundersökningar
www.evira.fi > Djursjukdoms- ja livsmedelsforskning > Djursjukdomsforskning > Uppföljningsundersökningar > Rabies eller vattuskräck

Anvisningar hur man sänder in små rovdjur
www.evira.fi > Djursjukdoms- ja livsmedelsforskning > Djursjukdomsforskning > Anvisningar för sändning av prover > Hur man sänder in små rovdjur

Världsrabiesdagen
http://www.worldrabiesday.org/Teman: