Testare av hygienkompetens dömd i Helsingfors tingsrätt

30.11.2007

<div>En testare av hygienkompetens dömdes till böter för missbruk av tjänsteställning genom Helsingfors tingsrätts beslut 8.11.2007. </div>

Testaren av hygienkompetens hade förfarit i strid med bestämmelserna om hygienkompetens genom att bevilja kompetensintyg till personer som inte klarade av att avlägga kompetenstestet självständigt. Testaren hade berättat om frågor och svar på förhand före testet, vid testerna hade testdeltagarna fått tala med varandra, be varandra om råd, se på varandras svar och testaren hade under testets gång handlett deltagarna till rätt svar. Tidigare har en testare dömts till fem månaders villkorligt fängelse för grovt missbruk av tjänsteställning. En testare har dömts till böter för missbruk av tjänsteställning.

Livsmedelssäkerhetsverket godkänner hygienkompetenstestare, upprätthåller ett testsystem för hygienkompetens och övervakar testarnas verksamhet. Övervakningen av hygienkompetenstestarnas verksamhet kan ske genom kontroll av dokument i anslutning till testerna samt genom att vara närvarande vid testtillfällena och övervaka förfarandet. För att förhindra missbruk kommer dessa kontroller att ökas. På basis av brister eller missbruk som upptäckts i testarnas verksamhet kan testarens rätt att agera som testare av hygienkompetens dras in eller vid behov kan rättsliga åtgärder vidtas.

Hygienkompetensintyg, ett s.k. hygienpass, krävs av personer som i sitt arbete hanterar oförpackade lättfördärvliga livsmedel i livsmedelslokal. Hygienkompetensintyg kan beviljas av personer som godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket (testare av hygienkompetens) och som har visat sin kompetens och förmåga att sköta kompetenstestarens uppgift. Hygienkompetensintyg får man genom att med godkänt resultat avlägga ett särskilt test, som mäter hygienkompetensen, eller genom att för testaren av hygienkompetens uppvisa sådant examensbetyg i vilket denna kompetens anses ingå. Den som ordnar test av hygienkompetens har rätt att ta en avgift för att testet ordnas och för beställning av intyg över hygienkompetens. Avgiften får inte vara högre än de verkliga kostnaderna.

Ytterligare information om hygienkompetens finns på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/hygienkompetens/

Ytterligare information
enhetsdirektör Kyösti Siponen, tel. 020 77 24230, 050 3868412, kyosti.siponenat-merkki.gifevira.fi

 

Teman: