Tikes preliminära uppskattning av spannmålsskörden samt Eviras uppföljning av spannmålskvaliteten: Spannmålsmängden och kvaliteten god trots den torra sommaren

9.11.2006

<div>Spannmålsskörden på närmare 3,8 miljarder kilo är bättre än väntat i fråga om både mängd och kvalitet. Vete som fyller kvalitetskriterierna för brödsäd producerades i år cirka 283 miljoner kilo. Den mängden utgör 41 procent av hela veteskörden. Rågskörden på 51 miljoner kilo duger nästan i sin helhet till brödsäd. När ytterligare uppgifter om spannmålsmängden och kvaliteten finns tillgängliga kommer regionvisa uppgifter att publiceras den 14 december.</div>

Uppgifterna om spannmålsmängd och kvalitet har kombinerats
Tikes enkät om skörden sändes i oktober till närmare 6 000 odlare, av vilka 1 700 också hör till Eviras kvalitetskartläggning. I fjol kombinerades materialet för första gången, så nu kan uppgifterna om den inhemska spannmålsskördens mängd för andra gången bedömas utgående från olika kvalitetskriterier.

Veteskörd 680 miljoner kilo; 41 % uppfyller kriterierna för brödsäd
Vårveteskörden utgjorde 620 miljoner kilo och höstveteskörden 62 miljoner kilo. Hektarskörden av höstvete var betydligt mindre än genomsnittet. Hektarskörden av vårvete var däremot större än medeltalet för 10 år, dock mindre än i fjol.

På grund av låg proteinhalt är endast 43 procent av vårveteskörden av kvarnkvalitet (protein ≥ 12,5 %, hektolitervikt ≥ 78,0 kg, falltal ≥ 180). Endast en liten del av skörden har ett falltal eller en hektolitervikt som inte uppfyller kraven. 93 procent av vårveteskörden är av interventionskvalitet. Förutom proteinhalten stannar också falltalet under interventionsgränsen 220 i en del av skörden.

26 procent av höstveteskörden motsvarar kvalitetskriterierna för kvarnvete. Också för höstvetet är det låg proteinhalt som är stötestenen. 68 procent av höstveteskörden är av interventionskvalitet. Andelen är lägre än för vårvete på grund av lågt Zeleny-tal. Som gräns har värdet 30 använts. Partier med lägre värde borde vid intervention genomgå degtest.

Så gott som hela rågskörden uppfyller kriterierna för brödsäd
Rågskörden (51 miljoner kilo) är närmare 20 miljoner kilo större än i fjol. Hektarskörden av råg är medelstor. Nästan hela skörden eller 50 miljoner kilo uppfyller kriterierna för brödsäd, då gränserna är hektolitervikt 71 kg och falltal 120.

Skörden av maltkorn cirka 470 miljoner kilo
För maltkorn var odlingsarealen och hektarskörden mindre än året innan. Totalskörden av maltkorn blev närmare en fjärdedel mindre än år 2005. Av maltkornsskörden uppfyller endast 175 miljoner kilo kvalitetskriterierna för maltkorn. Problemet är hög proteinhalt. Den genomsnittliga proteinhalten är 12,0 %.

Foderkorn 1,5 miljarder kilo och havre 1 miljard kilo
Skörden av foderkorn utgör liksom i fjol 1,5 miljarder kilo. Både odlingsarealen och hektarskörden var så gott som oförändrade jämfört med året innan. Odlingsarealen för havre ökade något från år 2005, men på grund av mindre hektarskörd blev skörden cirka 45 miljoner kilo mindre än i fjol. Kornskörden är av god kvalitet. Hela 90 procent av skörden eller cirka 1,35 miljarder kilo har en hektolitervikt över 64 kilo. Av havreskörden har 93 procent en hektolitervikt över 52 kilo och 32 procent över 58 kilo.

 

Det här meddelandet innehåller förutom Tikes preliminära skördeuppskattning också Tikes och Eviras gemensamma preliminära uppskattning av spannmålsskördens kvalitet. I den preliminära uppskattningen av spannmålsskördens kvalitet har Tikes preliminära uppskattning av skördestatistiken samt informationen om spannmålsskördens kvalitet från Eviras spannmålslaboratorium kombinerats. Tikes skördeenkät omfattar ett sampel på cirka 6 000 odlare. I Tikes sampel ingick också de 1 700 odlare, vilkas spannmålsprover Eviras enhet för spannmålskontroll har använt i sin analys av spannmålens kvalitet.

Som preliminär uppskattning har Tike fått uppgifter om skörden från cirka 5 300 odlare och Evira har fått kvalitetsuppgifter från cirka 800 odlare. I den preliminära uppskattningen har arealerna per odlingsväxt för de odlare som gett uppgifter om skörd och kvalitet använts i det integrerade systemet för administration och kontroll (IACS). Den slutliga skördestatistiken och statistiken över spannmålsskördens kvalitet publiceras 14.12.2006. Då finns statistik tillgänglig också på regional nivå.

Ytterligare information finns på Eviras webbplats:
Preliminär uppskattning av spannmålsskörden
Preliminär uppskattning av spannmålsskördens kvalitet

 

Ytterligare information, statistik över spannmålsskörden
Forskare Anneli Partala, tel. 020 77 21 376
Forskare Mirva Kokkinen, tel. 020 77 21 37
Tike, statistikgruppen
E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@mmmtike.fi

Ytterligare information, uppgifter om spannmålens kvalitet
Direktör Mirja Kartio, tel. 020 77 25090
Överinspektör Juha Kärkkäinen, tel. 020 77 25098
Livsmedelssäkerhetsverket Evira, enheten för spannmålskontroll
E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@evira.fi

 

 

Teman: