Till följd av ändringen av lagen om skydd för växters sundhet överfördes beslut om ersättningar till Evira

14.7.2008

<div>Lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) förnyades 1.7.2008. Till följd av lagändringen överfördes beslut om ersättning för bekämpning av växtskadegörare från TE-centralerna till Evira från början av juli.</div>

Ansökningarna om ersättning sänds fortsättningsvis till TE-centralen på sökandens område. TE-centralen ger sitt utlåtande om de fall för vilka TE-centralen har fattat beslut om bekämpning av skadegörare. TE-centralen sänder ansökningarna och utlåtandena till Evira, som beslutar om utbetalning av ersättning.

Ersättning betalas till odlarna för de ekonomiska förluster som uppstått till följd av bekämpning av växtskadegörare som måste utrotas och också delvis för växtskadegörare som måste bekämpas. Ersättningen omfattar kostnader och skador som orsakats av åtgärder som enligt myndighetens bekämpningsbeslut måste vidtas.

Ytterligare information:
Biträdande direktör Raija Valtonen, tel. 020 77 25040
Överinspektör Atro Virtanen, tel. 020 77 25047Teman: