Tilläggsuppgifter om hälsopåståendena på EU:s grå lista senast 30.9.2011

15.6.2011

<p>Kommissionen har publicerat anvisningar om hur tilläggsuppgifter lämnas om hälsopåståenden på den s.k. grå listan. Med den grå listan avses sådana hälsopåståenden, om vilka Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA konstaterat att den mikrob, som påståendet gäller inte beskrivits i tillräcklig grad.</p>

På listan finns också några näringsämnen eller beståndsdelar, för vilka de vetenskapliga beläggen inte varit tillräckliga för att EFSA skulle ha kunnat ge sitt slutliga yttrande om dem.

Tilläggsuppgifterna skall lämnas i form av en ny hälsopåståendeansökan till Livsmedelssäkerhetsverket Evira senast 30.9.2011.

Anvisningen och hälsopåståendeansökningsunderlaget finner du på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/pakkausmerkinnat_/ravitsemus-_ja_terveysvaitteet/terveysvaitteet/ns._harmaa_lista/

Mer information ger:
Överinspektör Marjo Misikangas, Evira, tfn 020 77 24283, marjo.misikangas at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: