Tillsyn över rester av växtskyddsmedel år 2006

3.12.2007

<div>Förekomsten av rester av växtskyddsmedel i vegetabiliska livsmedel var år 2006 på samma nivå som under tidigare år. Rester undersöktes i sammanlagt 2 024 produkter. Antalet prover som inte motsvarande bestämmelserna var 116 st (5,7 %). 75 av dem var produkter från tredje länder och 41 var produkter från andra EU-länder. I inhemska produkter hittades inga överskridningar av de tillåtna maximihalterna. </div>

Små rester i hälften av proverna, men de tillåtna maximihalterna överskreds sällan

49 % av proverna innehöll rester av växtskyddsmedel. Av frukt- och grönsaksproverna innehöll 55 % rester, av spannmålsproverna 38 % och av proverna från processade livsmedel 34 %. Bara i ett av de 25 undersökta barnmatsproverna hittades rester, och även den halten låg under den tillåtna maximihalten. I ekologiska prover (106 st) hittades rester i sju produkter, som förlorade sin ekostatus. 28 % av de inhemska produkterna innehöll rester av växtskyddsmedel, av produkter från andra EU-länder innehöll 47 % rester och av produkter från tredje länder 59 %. 

Resultat för matbröd, matolja och viner

Rester av växtskyddsmedel analyserades i 40 bröd. Av proverna 17 var rågbröd och bland proverna fanns också knäckebröd, blandbröd och ljust bröd samt ett ekologiskt producerat bröd. Alla bröd innehöll rester av klormekvat. Klormekvat används på spannmål för att förhindra liggsäd. I två rågbröd hittades dessutom rester av pirimifosmetyl. Ämnet är avsett för bekämpning av skadegörare i silor. Resthalterna överstiger inte de tillåtna maximihalter som härletts från maximihalterna för spannmål. Den konsumentexponering som uppskattats med hjälp av resthalterna i bröden överstiger inte gränsvärdena för de referensdoser som är uppställda för skadlig hälsopåverkan. De konstaterade resthalterna är enligt en riskbedömning inte förknippade med någon direkt eller långsiktig hälsorisk ens för storkonsumenter.

Rester av växtskyddsmedel analyserades också i 40 olika matoljor. 13 av proverna var kallpressade oljor och en av dem var ekologiskt producerad. Rester hittades i bara två av oljorna. I en kallpressad olivolja hittades fention, som är ett bekämpningsmedel mot skadegörare, och i en annan kallpressad olivolja hittades rester av terbutylazin, som används för ogräsbekämpning.

År 2006 undersöktes också rester i 70 vinprover (58 röd- och 12 vitviner). 8 av proverna var ekoviner. Rester av växtskyddsmedel hittades i 43 av proverna, av vilka 35 var rödviner och 8 vitviner. De upptäckta resthalterna var dock låga. I ekovinerna hittades inga rester.

Eviras publikation 20/2007 Pesticide Residue Monitoring in Finland – 2006. Fruit, Vegetables and Cereals finns på Eviras webbplats: http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_515.pdf

Ytterligare information:
Livsmedelsöverinspektör Arja Kaiponen, Evira, tel. 020 77 24288 (inhemska produkter samt rågbröd och matoljor)
Överinspektör Juha Laakso, Evira, tel. 020 77 25189 (riskbedömning av bröd)
Forskningschef Kalevi Siivinen, Tullaboratoriet, tel. 02049 23267 (importerade produkter)
Livsmedelsinspektör Tiina Paavola, tel. 310 31590 och kemist Pirjo Tikkanen, tel. 310 31579 Helsingfors stads miljöcentral (produkter som Helsingfors stad undersökt på sitt område)
Överinspektör Satu Räsänen, Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, tel. (09) 3967 2761 (viner).

Teman: