Tillsynen över företagen i livsmedelsbranschen förenhetligas i Finland

28.3.2013

<p>Livsmedelstillsynen i Finland blir enhetligare i maj 2013, då man börjar offentliggöra informationen om tillsynen över detaljhandelsbutiker och restauranger med hjälp av systemet Oiva. Oiva medför inga tilläggskrav på verksamheten i företagen i livsmedelsbranschen. Resultaten offentliggörs från och med maj 2013 till en början på webbplatsen oivahymy.fi och från början av år 2014 också intill ingången till butikerna och restaurangerna.</p>

Genom att offentliggöra tillsynsinformationen vill man öka transparensen i tillsynen och ge konsumenterna information som stöd för deras val. Ett mål är också att göra tillsynen mer effektiv och bättre känd. Livsmedelsföretagen ges samtidigt en möjlighet att berätta för konsumenterna att deras verksamhet är i ordning.

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna följer under kontrollerna de anvisningar om bedömningen inom systemet Oiva, som Livsmedelssäkerhetsverket Evira utarbetat. Företagen i livsmedelsbranschen kan utnyttja kontrollanvisningarna för planering av sin egen verksamhet.

Hygienen, temperaturerna och hanteringen av allergener

Innehållet i de kontroller som de kommunala tillsynsmyndigheterna utför ändras inte. De är avgiftsbelagda kontroller som följer en tillsynsplan. I och med Oiva understryks att tillsynen bygger på riskerna och så förkortas också tiden som används för kontroll. Kontrollen görs i allmänhet utan förhandsanmälan, eftersom man har för avsikt att kontrollera verksamheten i företaget vid just den tidpunkten. Likadan kontrollpraxis gör livsmedelstillsynen enhetligare i Finland.

Punkterna som skall kontrolleras har indelats i 18 sakhelheter. I butiker och restauranger kontrolleras varje gång den dagliga renhållningen av utrymmena och utrustningen, personalens arbetsrutiner, arbetsklädseln och handhygienen, den rätta förvaringen av kalla och heta produkter, nedkylningen av maten och hanteringen av allergener. De andra punkterna kontrolleras minst en gång på tre år allt enligt inspektörens övervägande.

Smilisarna visar resultaten

Resultaten av kontrollerna framgår av en Oiva-rapport, där man med smilisar beskriver resultaten av livsmedelstillsynen i företaget. Smilisarna är fyra till antalet: utmärkt, bra, bör korrigeras och dålig.

I Oiva-rapporten ingår vitsord för alla kontrollerade sakhelheter. Om ett enda av vitsorden är dåligt, blir det allmänna vitsordet dålig, även om de övriga vitsorden vore utmärkta. Mången sak kan ändå vara bra i företaget. Konsumenten får mer detaljerad information om livsmedelssäkerheten i företaget genom att granska alla smilisar och den skriftliga respons som företaget fått.

Mer information
om offentliggörandet av livsmedelstillsynsinformationen
http://www.oivahymy.fi/portal/se/

Oiva-broschyren
http://www.oivahymy.fi/portal/se/for+foretag/info/

För mer information kan du också kontakta hälsoinspektören i din kommun.

Mer information ger
överinspektör Marina Häggman, Evira, tfn 050 562 7746

Teman: