Tillsynen över första ankomstplatser förstatligas från 1.5.2008

28.12.2007

<div>Överföringen av ansvaret för tillsynen över första ankomstplatser (livsmedel med animaliskt ursprung) från kommunerna till staten skjuts fram med fyra månader. Därför startar den statliga tillsynen över verksamheten vid första ankomstplatser 1.5.2008 i stället för 1.1.2008. På grund av den ändrade tidtabellen svarar kommunerna för tillsynen över första ankomstplatser fyra månader längre än tidigare planerat. Ändringen beror på att beredningen av det nya tillsynssystemet har tagit längre tid än väntat.</div>

Med tillsyn över första ankomstplatser avses tillsyn över livsmedel med animaliskt ursprung vilka levereras från andra EU-medlemsländer till Finland. För närvarande är tillsynen över första ankomstplatser en del av den livsmedelstillsyn som kommunerna ansvarar för.

Enligt 42 § i livsmedelslagen (23/2006) kommer tillsynen över första ankomstplatser i första hand att ordnas så att kommunen förbinder sig att sköta tillsynen över första ankomstplatser på sitt område enligt ett avtal som ingåtts med Evira. Evira strävar således i första hand att ingå avtal med kommunerna om ordnande av tillsynen över första ankomstplatser. En arbetsgrupp bestående av Evira och fem kommuner fortsätter förhandlingarna för att finslipa avtalet mellan Evira och kommunerna om ordnande av tillsynen över första ankomstplatser och ersättningen av kostnaderna.

Ytterligare information:
Överinspektör Britta Wiander, tel. 020 77 25381
Överinspektör Joni Haapanen, tel. 020 77 24243

Teman: