Tillsynen över miljöhälsovården förenhetligas

8.10.2010

<p>De myndigheter som ansvarar för miljöhälsovården i Finland intensifierar sitt samarbete i syfte att stärka verkningarna. Evira, SYKE, Tukes och Valvira har i samarbete utarbetat ett riksomfattande tillsynsprogram för åren 2011 - 2014. Målsättningen för programmet är att effektivera och förenhetliga tillsynen samt att göra den allt mer riskorienterad.</p>

I miljöhälsovården övervakas den levnadsmiljö som påverkar människans hälsa. Till den hör bl.a. livsmedelssäkerheten, konsumentsäkerheten, kemikalier, tobaksrökning och övervakning av sundheten i levnadsmiljön samt djurs hälsa och välbefinnande. Dessa ärenden styrs av flera olika myndigheter: Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira samt Säkerhetsteknikcentralen Tukes, från början av år 2011 Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. För den regionala styrningen och tillsynen svarar för sin del regionalförvaltningsverken. Dessutom sköter kommunens eller samarbetsområdets myndigheter inom miljöhälsovården övervakningen på sina egna områden. Det gemensamma tillsynsprogrammet har utarbetats i syfte att effektivera och förenhetliga denna vittomfattande tillsyn.

Det riksomfattande tillsynsprogrammet innehåller spelregler, som hela miljöhälsovårdssektorn kan följa. En målsättning är också att styra planeringen av tillsynen och resursanvändningen. På grundval av programmet kan myndigheterna på sina håll utarbeta en enda tillsynsplan som gäller för hela miljöhälsovården i stället för flera olika planer. Avsikten är också att den elektroniska rapporteringen från den lokala och regionala förvaltningen till de centrala ämbetsverken skall effektiveras med en centraliserad inhämtning av information. Syftet med den effektiverade tillsynen är att främja människornas hälsa och säkerheten i levnadsmiljön.

Tillsynsprogrammet finns tillgängligt endast i elektronisk form på adressen: http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/valvontaohjelmat/ymparistoterveydenhuolto 
Tillsynsprogrammet översätts som bäst till svenska.

Ytterligare upplysningar om tillsynsprogrammet ger:
om livsmedelstillsynen enhetsdirektör Ulla Poutiainen-Lindfors, tfn 02077 24306 (Evira)
om tillsynen över djurs hälsa och välbefinnande konsultativa tjänstemannen Antti Nurminen, tfn 02077 24921 (Evira)
om kemikalietillsynen direktör Annette Ekman, tfn 0400 330 664 (Valvira)
om konsumentsäkerhetstillsynen direktör Hannu Mattila, tfn 010 6052 103 (Tukes) samt
om tillsynen över hälsoskyddet och tobakslagen direktör Katariina Rautalahti, tfn 09 7729 2470 (Valvira)
E-postadresserna är i formen: förnamn.släktnamn@evira fi, förnamn.släktnamn@tukes.fi och förnamn.släktnamn@valvira.fi.

Teman: