Tillsynskontrollerna av utsäde ökade

10.9.2008

<div>Inspektionerna för marknadskontroll av utsädeshandeln enligt lagen om handel med utsäde ökade år 2007. Sammanlagt 265 inspektioner gjordes år 2007, medan antalet året innan var 191. Inspektionerna gjordes i utsädesaffärer, utsädespackerier, torghandel och hos odlare. Utgående från en riskvärdering ökades i synnerhet provtagningen av gamla utsädespartier och granskningarna av bokföringen, vilket syns i antalet inspektioner.</div>

Eviras tyngdpunktsområden i marknadskontrollen av utsädeshandeln år 2007 var tillsyn över försäljningen av ocertifierat utsäde och underkända utsädesodlingar, uppföljning av förseelserna år 2005–2006 samt kontroll av bokföringen hos de aktörer som finns i registret över näringsidkare.

Vid tillsynskontrollerna i utsädesaffärerna, packerierna och på torgen granskades de utsädespartier som finns på marknaden, deras förpackningspåskrifter, garantibevis och certifiering. Dessutom granskades också företagens bokföring och informationen om försäljningen av olika handelspartier av utsäde. Marknadsföringen kontrollerades också genom att man höll uppsikt över tidningsannonser och reklam på webben. Angivelser och tips undersöktes också. Anmärkningar gavs främst för marknadsföring av ocertifierat utsäde via tidningar. Marknadsföringsförbud gavs främst för försäljning av ocertifierat utsäde och för marknadsföring av skörd som inte godkänts vid odlingsgranskning som utsäde.

Gamla utsädespartier undersöktes beträffande grobarhet och jämn kvalitet

Giltighetstiden för utsädespartiernas grobarhet har enligt den nationella lagstiftningen inte mera behövt anges efter 1.7.2003. På basis av riskvärdering ökades tillsynsprovtagningen av gamla utsädespartier som fanns till salu. Grobarheten undersöktes för 68 partier som var packade år 2004–2005. Av tillsynsproverna låg 21 partier inte inom de variationsgränser som tillåts enligt den Internationella frökontrollorganisationen ISTA. För dem rekommenderades en ny officiell grobarhetsanalys. Nio utsädespartier försattes i marknadsföringsförbud på grund av att partiernas grobarhet inte uppfyllde minimikraven för kvaliteten för det aktuella slaget. På basis av resultaten kan man konstatera att Evira kommer att fortsätta kontrollprovtagningen för att säkerställa utsädespartiernas grobarhet.

I tillsynen över att förpackade handelspartier är av jämn kvalitet utreds om alla förpackningar innehåller utsäde av samma kvalitet. Prover togs av 25 partier i 12 packerier, sammanlagt 447 prover. I de här inspektionerna hittades bara två partier som inte uppfyllde ISTA:s krav på variationsgränser beträffande jämn kvalitet. Partiernas kvalitet har blivit jämnare jämfört med tidigare år och vid packerierna har man fäst större vikt vid det här.

Förpackning av utsäde kräver tillstånd

Systemet med förpackningstillstånd trädde i kraft med övergångsbestämmelser år 2002. Tillståndet gäller i högst fem år, så en stor del av packeritillstånden löpte ut under år 2007. För att få tillstånd krävs bl.a. att myndighetssyn förrättas i lokalerna. Utvecklingsbehov som upptäcks vid packerisyn måste åtgärdas innan nytt packeritillstånd beviljas. Syn förrättades i sammanlagt 126 utsädespackerier. De vanligaste bristerna som framkom år 2007 var justering av vågar, att blandningsutrustning saknas och brister i bokföringen av information.

Mera information om tillsyn över utsäde:
www.evira.fi>Växtproduktion och foder>Utsäde


Ytterligare information:
överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, tel. 020 77 25320
överinspektör Kristiina Sulkonen, Evira, tel. 020 77 25327
inspektör Mika Kivistö, Evira, tel. 020 77 25321


Teman: