Tillsynsresultaten från 2011 angående djursjukdomar och märkning publiceras

31.5.2012

<br /> <br />

Rabies var den allmännast misstänkta allvarliga djursjukdomen i Finland år 2011 – nya djursjukdomar påträffades inte

Rabies misstänktes hos 26 sällskapsdjur, men också hos nötkreatur, räv och mårdhund och hos tre fladdermöss. Rabies konstaterades inte i ett enda av fallen. I nio fall misstänktes mjältbrand hos nötkreatur och får, i fyra fall enzootisk bovin leukos. Alla 69 omedelbara anmälningar till Evira år 2011 om en misstänkt djursjukdom som skall bekämpas undersöktes och inga nya allvarliga djursjukdomar påträffades.

Läs mera


Hästarna rör på sig – gör sjukdomarna det också? 

Under de senaste åren har flera allvarliga hästsjukdomar spridit sig på ett hotfullt sätt i Europa och risken för att sjukdomarna ska nå Finland ökar. Hästar importeras till Finland även från sådana områden utanför Europa där uppgifterna om förekomsten av olika sjukdomar ofta är bristfälliga. Förutom importhästar bidrar även den aktiva internationella hästtävlingsverksamheten till att smittsamma sjukdomar kan sprida sig till Finland. För att trygga finländska hästars hälsa är det ännu viktigare än förr att importören ser till att djuret uppfyller importkraven.

Läs mera


Kontrollen av märkning och registrering av djur effektiverades år 2011

Fler allvarliga brister i märkningen och registreringen av djur upptäcktes än under tidigare år. Den effektiva, riskbaserade tillsynen fokuserades allt mer på gårdar med tydliga brister i iakttagandet av lagstiftningen. För att säkerställa livsmedelssäkerheten och med tanke på kontrollen av djursjukdomar är det nödvändigt att övervaka märkningen och registreringen av djur.

Läs mera

Teman: