Tjernobyls radioaktiva cesium-137 överskrider fortfarande efter 20 år EU:s rekommenderade halter i fisk och svamp

27.8.2007

<div>Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) och Strålsäkerhetscentralen (STUK) utredde på sommaren 2005 i ett pilotprojekt lokala variationer i rovfiskars och matsvampars halter av cesium-137 och kvicksilver i Vammalaregionen. Projektet förverkligades i samarbete med miljöhälsovården i Sastamala samkommun.</div>

EU:s gränsvärde på 600 becquerel per kilo (Bq/kg) för cesium-137 överskreds i 20 procent av de undersökta fiskproverna och i över hälften av de undersökta svampproverna i projektet. I 17 procent av fiskarna fanns också förhöjda halter kvicksilver, över 0,4 milligram per kilogram (mg/kg). Resultaten beskriver den rikliga lokala variationen av cesium-137-halter i området som utsatts för nedfall från Tjernobylolyckan för 20 år sedan. Cesiumhalterna i fisken rörde sig kring 3–2000 Bq/kg. I svampen var variationen ännu större, 30–5400 Bq/kg. Fastän nivån på nedfallet är den samma, är variationen i halterna stor mellan olika slags sjöars fiskar och svampar i olika växtförhållanden. Kvicksilver som överskrider detektionsgränsen fann man enbart i sex svampprover.

Resultaten stärker behovet av en rekommendation för hur mycket fisk man bör äta. Samtidigt som man minskar på ätandet av stora rovfiskar - och gravida inte äter gädda alls - minskar man exponeringen för både cesium-137 och kvicksilver. Råd är av nöden också i bruket av svamp som livsmedel. De som använder mycket svamp kan lätt minska på intaget av cesium och kvicksilver från svampen genom att urlaka eller koka svamp i rikligt med vatten. Om svampen inte kräver särbehandling, rekommenderas det att man häller bort vätskan som frigörs från svampen i stekpannan samt lite sköljning och silande innan man lägger till fettet.

I projektet fick man också information som är nyttig vid försäljning av fisk och svamp. På grund av cesiumhalternas stora variation är det skäl att fastställa svampens cesium-137-halter med mätningar innan den sätts ut i handeln, frånsett fårticka, kantarell och karljohanssvamp. I projektet fick man behövlig information per sjö för att följa EU:s rekommenderade gränsvärde för försäljning av fisk, 600 becquerel per kilogram.

För kvicksilvrets del fanns det i sex sjöar abborrar vars halter överskred maxgränsen 0,5 mg/kg. I två sjöar fanns gädda, varav den ena överskrider maxgränsen för gädda, 1 mg/kg, och den andra har en märkbart höjd halt, det vill säga 0,8 mg/kg.

Kommunerna har klassats i fem åtskilda klasser på basen av nivån på nedfallet av cesium-137. De områden som fått mest nedfall ligger i södra och mellersta delen av landet. Sastamalas sex kommuners område tillhör klass 4. Ungefär hälften av de klart exponerade områdena i södra och mellersta delen av landet tillhör de högsta klasserna 4 respektive 5.

I denna undersökning analyserades 79 sammanslagna fiskprover och 68 svampprover. Fiskprover togs från 31 sjöar och svamp från 15 ställen. Lokala fiskare och plockare lämnade in proverna. Syftet med undersökningen var att få exakt information om halter av cesium-137 och kvicksilver i fisk och svamp för livsmedelskontroll och riskhantering, samt om möjligheterna att göra motsvarande utredningar i andra kommuner. Livsmedelssäkerhetsverket ansvarade för bestämningen av kvicksilver och, tillsammans med Sastamala kommunövervakning, för inhämtandet av proverna. Strålsäkerhetscentralen och det lokala laboratoriet i området i fråga bestämde provernas halter av cesium-137.

Forskningsresultaten finns på Eviras webbsida (på finska): http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/vierasaineet/

Tilläggsuppgifter:

Ett tillfälle där forskningsresultaten offentliggörs ordnas för invånare i Vammalaregionen och media, och hålls den 27.8.2007 klockan 11.00–12.30 (samlingsutrymmet i Vammala museum). Efter tillställningen kan man diskutera med nedanstående personer.

Livsmedelsöverinspektör Anja Hallikainen, Evira tfn. 050 386 8433

Ledande sakkunnig Riitta Hänninen, STUK tfn. 040 7291986 

Specialforskare Ritva Saxen, STUK tfn. 040 5489275

Teman: