Trikinellos har påträffats i en gråsäl i Östersjön

18.6.2010

<p>Hos en gråsäl som fällts i Bottniska viken konstaterades våren 2010 trikinellos. Trikinella ( <em>Trichinella spp</em>.) är zoonotiska parasitmaskar dvs. parasiter som spridas mellan människor och djur och som lever i larvform i värddjurets muskler. Hos människan kan trikinellos orsaka ett allvarligt sjukdomstillstånd.</p>

Det undersökta sälprovet ingick i de prover som togs i samband med Livsmedelssäkerhetsverket Eviras och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets gemensamma uppföljningsprojekt och som samlats in med hjälp av säljägarna. Det här är första gången som trikinella påträffats i köttet från en gråsäl från finländska vatten.

Allt sedan år 2008 har Evira undersökt 169 gråsälar och 59 vikare med tanke på trikinella. Alla vikare har varit negativa med tanke på trikinella. Ute i världen har trikinellos konstaterats hos många sälarter, såsom vikare, storsäl och blåssäl. Trikinellos har tidigare påträffats i de arktiska haven.

Arten som påträffats hos gråsäl är Trichinella nativa. Bland viltlevande djur i Finland förekommer fyra arter trikinella, av vilka just T. nativa är den mest allmänna. Det är en art som anpassat sig till det kalla klimatet och som väl motstår köld. Djupfrysning av köttet förintar således inte larverna av denna art, men grundlig upphettning av köttet dödar alla arter av trikinella. Därför är det ytterst viktigt att köttet är helt genomstekt, även om trikinella är sällsynt bland sälarna i Östersjön. Sälkroppar avsedda för allmän konsumtion skall alltid genomgå köttbesiktning som omfattar trikinundersökning innan köttet levereras till handeln.

Trikinella förekommer rikligt bland landlevande däggdjur i Finland, särskilt bland rävar, mårdhundar och lodjur. Vanligen blir man smittad genom att äta rått eller bristfälligt upphettat kött som innehåller larver av trikinella. Smittor bland människor är sällsynta i Finland.

Mer information ger:
forskare Marja Isomursu, Evira, tfn 02077 24910 (sjukdomar bland vilt)
överinspektör, sektionschef Leena Oivanen, Evira, tfn 02077 24272 (köttbesiktning)
forskare Mervi Kunnasranta, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, tfn 020575 1696 (viltforskning)

 

Teman: