Tusentals inspektionsbesök på grund av misstanke

26.5.2014

<p>Djurskyddsmyndigheterna gjorde 2013 nästan femtusen inspektionsbesök på grund av misstanke på platser där man håller produktions- och sällskapsdjur. Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppger att en större andel av platserna klarade inspektionen med rena papper jämfört med tidigare. Ändå upptäcktes brister på nästan tvåtusen platser.</p>

Misstankar om djurhållning som strider mot djurskyddsbestämmelserna ledde till 4 900 inspektionsbesök 2013. Vid inspektionerna om hur produktions- och sällskapsdjur sköts och i hurdana förhållanden ledde 40 procent till myndighetsåtgärder, såsom förbud och föreskrifter för ägarna eller till brådskande åtgärder. Siffran är av samma storlek som under de föregående åren.

”Syftet med föreskrifter och andra åtgärder är att omständigheterna för djuren samt skötseln och behandlingen av dem uppnår den miniminivå som lagen kräver. Allvarliga försummelser som kräver brådskande åtgärder upptäcktes vid cirka fyrahundra inspektionsbesök, dvs. i åtta procent av besöken”, säger Terhi Jääskeläinen, överinspektör på Evira.

Var fjärde plats med sällskapsdjur fick förbud eller tillsägelse

Platser med sällskapsdjur inspekterades mer än gårdar med produktionsdjur. Liksom under föregående år fanns på de inspekterade platserna med sällskapsdjur främst hundar, katter, kaniner och olika gnagare. Andelen platser med sällskapsdjur som fick förbud eller föreskrifter uppgick till 26 procent, vilket var något mindre än under de föregående åren. Andelen brådskande åtgärder uppgick till 11 procent, vilket ligger på samma nivå som under föregående år 2012.

Försummelser på nästan hälften av gårdarna med produktionsdjur

Av gårdar med produktionsdjur inspekterades oftast gårdar med nötboskap, hästar och får. På 42 procent av de inspekterade gårdarna med produktionsdjur gavs förbud eller föreskrifter, vilket är något mindre än under tidigare år. Under 2012 var man tvungen att vidta brådskande åtgärder på fyra procent av gårdarna.

”Vid brådskande åtgärder ges djuren exempelvis foder och vatten. Ibland blir man också tvungen att avliva djur”, säger Terhi Jääskeläinen.

Ökade resurser gav effektivare övervakning

Djurskyddsinspektioner på grund av misstanke utgör en viktig del av djurskyddstillsynen och deras antal har ökat under de senaste åren. Kommunerna har anställt tjänsteveterinärer som fokuserar på övervakning och detta har ökat våra möjligheter att göra inspektioner.

Innan den nya veterinärvårdslagen, som trädde ikraft i slutet av 2009 och som gör det möjligt att anställa tillsynsveterinärer, gjordes årligen cirka 2 500 inspektionsbesök på grund misstanke. Utöver tillsynsveterinärer och andra kommunalveterinärer utför också länsveterinärerna många inspektioner, särskilt mer krävande inspektioner.

Mera om ämnet:
Sektorvisa inspektionsrapporter 2013 (på finska)
Djurskyddsinspektioner på grund av misstanke

Mera information:
överinspektör Terhi Jääskeläinen, tfn 050 594 6489
enhetschef Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404

Teman: