Undantag då det gäller grobarhet hos utsäde anges på märkningen

15.3.2013

<p>Europeiska kommissionens har beviljat Finland ett tillfälligt tillstånd att sänka kraven på grobarhet hos spannmålsutsäde under våren 2013. Undantaget för grobarhet gäller särskilt specificerade sorter av vete, korn och havre. Grobarheten hos partier som godkänts genom undantag ska alltid vara minst 75 procent. Kraven på märkning av emballage som innehåller certifierade utsädespartier med sänkt grobarhet skiljer sig från de normala. På garantibeviset finns giltighetstiden för undantaget för grobarhet, som är fram till 30.6.2013. Dessutom ska varje garantibevis vara försett med följande text: ”Certifierats med sänkta krav på grobarhet”</p>

Certifierat utsäde känns igen på det officiella garantibeviset som finns på varje emballage. Garantibeviset är utsädets garanti. Av garantibeviset framgår alltid bland annat art, sort, utsädesklass, handelspartiets kod, provtagningstidpunkt och tidpunkt för bestämning av grobarheten. På garantibeviset anges också grobarhet, renhet, tusenkornsvikt och förpackare.

Det lönar sig att dra nytta av uppgifterna på garantibeviset och att spara minst ett garantibevis för eventuellt senare behov.

Certifierat utsäde säkerställer kvaliteten

Certifierat utsäde, det vill säga utsäde som är officiellt granskat och godkänt, säkerställer kvaliteten på odlarens skörd, vilket gäller både yrkesodlingar och odling till husbehov. Certifierad frövara är av god kvalitet och uppfyller de lagstadgade kvalitetskraven. Genom olika granskningar kontrolleras viktiga aspekter för utsädets användare. Certifierat utsäde är alltid av den sort som anges på emballaget. Därtill är grobarheten tillräckligt hög och varken flyghavre eller skadliga växtsjukdomar förekommer.

Vid handel med certifierat utsäde gäller den så kallade principen om strikt ansvar: Odlaren är berättigad till skadestånd om utsädet inte motsvarar de uppgifter som getts om det eller om något annat är felaktigt.

Ogranskat utsäde kan bli dyrt

Den som köper ogranskat eller s.k. grått utsäde blir utan det konsumentskydd som man får vid köp av certifierat utsäde. Om t.ex. flyghavre sprids på gården via ett grått utsädesparti, ansvarar köparen själv för den uppkomna skadan. Att pruta på utsädets kvalitet kan medföra högre kostnader för bekämpning av ogräs, öka skördekostnaderna och leda till en lägre skördemängd och kvalitet.

Försäljningen av utsäde övervakas

Endast certifierat utsäde får marknadsföras som utsäde i Finland. Som marknadsföring räknas också utsädehandel gårdar emellan samt s.k. produktionsringar. Bestämmelserna enligt lagen om handel med utsäde gäller såväl konventionell som ekologisk produktion.

Marknadsföringen övervakas av Eviras egna inspektörer och av ELY-centralernas inspektörer.

Läs mera:
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Utsäde
Evira.fi > Vaxter > Odling och produktion > Utsade > Utsadesproduktion > Certifiering och garantibevis > Undantaget for grobarheten 2013

Ytterligare information:
Överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, tfn 040 833 2482
Överinspektör Kristiina Sulkonen, tfn 040 833 2484

Teman: