Undantag gällande procentdelar för konventionellt foder inom ekoproduktionen

25.8.2006

<div>Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning (67/2006) som medför förändringar beträffande högsta tillåtna andelen konventionellt foder inom ekoproduktionen. </div>

Förordningens giltighetstid är 30.08.2006 – 31.08.2007.  Under denna tid får andelen konventionellt foder inom den ekologiska animalieproduktionen uppgå till högst 30 % för alla djurslag, beräknat per en 12 månaders period.  Den dagliga fodergivan får maximalt innehålla 60 % konventionellt foder.

Odlarbrev 4/2006 till animalieproducenterna

Teman: