Under vårsäsongen 2014 hittades farliga växtskadegörare endast i växthusodlingar

16.6.2014

<p>Växtskadegörare som är klassificerade som farliga hittades under våren 2014 endast i växthusodlingar vid de kontroller som Livsmedelssäkerhetsverket Evira har gjort. Bomullsmjöllus och virussjukdomar på växter spreds till odlingarna. På virke hittades inga farliga växtskadegörare.</p>

Bomullsmjöllus är en farlig växtskadegörare, eftersom den överför virus som kan sprida nya växtsjukdomar till växterna. Sjukdomarna skulle medföra stor skada för den yrkesmässiga produktionen av tomat och gurka. I grönsaksodlingarna hittades dock inga skadegörare.

Skadegöraren spreds under vårsäsongen till produktionen av sommarblommor i 27 trädgårdar via utländska plantor av bägarranka. Den förekom dock i mindre omfattning på sommarblommor än år 2013. Bomullsmjöllus påträffas varje år i odlingar av julstjärna under höstsäsongen.

På importerade plantor av begonia och cineraria hittades nekrosfläckvirus på balsamin (INSV) i fyra trädgårdar och bronsfläckvirus på tomat (TSWV) i tio trädgårdar, likaså på cinerariaplantor. De här virusen försämrar prydnadsväxternas kvalitet och förstör grönsaksskörden. Det är svårt att bekämpa virussjukdomar och det enda sättet är att förstöra smittade växter. Under vårsäsongen 2014 förekom virus i sammanlagt 14 trädgårdar. I fjol var antalet förekomster bara två.

”Bekämpningen av förekomsterna av skadegörare i växthusen lyckades och man klarade sig utan att behöva förstöra stora mängder växter. Situationen i fråga om växthälsa verkar fortsättningsvis vara god”, konstaterar överinspektör Ulla Oksanen vid Evira.

På virke och träemballage hittades inga farliga växtskadegörare

Evira inspekterar virke och träemballage som ska införas i landet för att hitta eventuella förekomster av farliga växtskadegörare såsom tallvedsnematoder. Tallvedsnematoden, som förekommer i Nordamerika och bland annat i Kina och Japan, förstör barrträd. I Europa har den spridits till Portugal och även till vissa ställen i Spanien. Tallvedsnematoden sprids till nya områden med träemballage. Därför måste träemballage behandlas för att utrota eventuella dolda skadegörare i virket.

Införsel av ett emballageparti förbjöds, då det hittades levande men dock ofarliga nematodarter i partiet. Att levande nematoder hittades gav skäl att misstänka att virket inte hade hettats upp tillräckligt för att utrota tallvedsnematoden. Dessutom förbjöds införsel av ett parti lärk från Ryssland på grund av att det fanns hål av långhorningar i virket.

Asiatisk långhorning är en insekt som förstör lövträd och den kan spridas via träemballage. Kinesiskt träemballage som användes speciellt för stenprodukter inspekterades under våren, men inga skadegörare hittades.

Växtskadegörare som är klassificerade som farliga kan orsaka ekonomiskt betydande skador och det är mycket svårt att bekämpa dem. Evira ger instruktioner om hur farliga växtskadegörare ska utrotas.

Läs mera:
Farliga växtsjukdomar och skadegörare 

Mer information:
överinspektör Ulla Oksanen, tfn 040 511 7274 (växthusproduktion)
överinspektör Sanna Välimäki tfn 050 384 9612 (virke)

Teman: