Under vårsäsongen påträffades växtskadegörare i många växthusodlingar

4.6.2013

<p>I livsmedelssäkerhetsverket Eviras inspektioner påträffades i växthusodlingarna våren 2013 exceptionellt många fynd av bomullsmjöllusen, som klassificeras som en farlig växtskadegörare. I skogarna och virket påträffades inte alls några farliga skadegörare under inspektionerna och i potatisinspektionerna påträffades sedvanliga mängder skadegörare.</p>

Bomullsmjöllusen sprider sig årligen till Finland med plantor av prydnadsväxter som levereras till odlingarna. Våren 2013 spred den sig ändå till 65 odlingar huvudsakligen med plantor av mandevilla.

Bomullsmjöllusen har klassificerats som en farlig växtskadegörare, eftersom den kan sprida många viroser som orsakar skördeförluster bland annat i yrkesmässig produktion av gurka och tomat. Evira rekommenderar att grönsaksodlarna undviker införsel av sommarblomster till områden i omedelbar närhet av deras odlingar.

Andra farliga växtsjukdomar och skadegörare som påträffats i växthusodlingarna denna vår är nervminerarflugan och nekrosfläckviruset, som påträffas i Finland så gott som årligen.

I virke och emballage påträffades inga farliga skadegörare

Tallvedsnematoden är en på barrträd förekommande farlig växtskadegörare, som orsakar att träden tvinar bort. Tallvedsnematoden förekommer allmänt i Nordamerika och Asien, men i Europa förekommer den endast i Portugal och Spanien. Tallvedsnematoden sprider sig till nya områden med kontaminerat virke och emballage av trä och därför har för sådant fastställts vissa villkor och behandlingskrav, med vilka man försöker förinta tallvedsnematoder som eventuellt förekommer i virket.

Evira kartlägger årligen förekomsten av tallvedsnematoder i skogarna och kontrollerar virke och emballage av trä som införs till landet bland annat med tanke på tallvedsnematoden. Senaste vår påträffades inga tallvedsnematoder alls i Eviras kontroller. Införseln eller användningen av tre partier emballage förbjöds, eftersom man i dem påträffade andra nematodarter än tallvedsnematoden. Att nematodarterna påträffades gav orsak att misstänka att virket inte upphettats tillräckligt i avsikt att förinta tallvedsnematoden.

Växthälsoläget stabilt för potatisens del

Inspektionerna av förekomsten av potatisskadegörare sommaren 2012 utfördes huvudsakligen före årsskiftet. Ljus ringröta hos potatis konstaterades i sammanlagt två nya odlingar och gul potatiscystnematod i elva nya odlingar. Mängden fynd låg på de senaste årens nivå. Vit potatiscystnematod konstaterades i två nya odlingar hösten 2012.

I marknadstillsynen över potatis undersöks potatisen med hjälp av laboratorietester med tanke på potatiscystnematoder och ringrötor. Under den gångna säsongen undersöktes inemot tre hundra potatisprover tagna av utsädes- och matpotatispartier införda från EU-länder. I de undersökta proverna konstaterades inga farliga växtskadegörare.

Mer information om farliga växtskadegörare:
Evira.fi > Växter > Odling och produktion >  Växtsjukdomar och skadedjur

Läget i fråga om farliga växtskadegörare i Finland:
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Övervakning > Övervakningsresultat

Mer information ger:
överinspektör Jari Poutanen, tfn 040 845 4869 (växthusproduktion)
överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607 (potatisproduktion)
överinspektör Otto Hukka, tfn 040 703 6140 (skogs- och virkesproduktion)

Teman: