Undersökningarna av utsläppen av tungmetaller från Talvivaaragruvan fortsätter

20.11.2014

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI) fortsätter sina undersökningar på grund av läckaget från gipsfällningsbassängen vid Talvivaaragruvan som inträffade 2012. I den fortsatta uppföljningen utreder man om utsläppen från Talvivaaragruvan har långsiktiga effekter på fisken och dessanvändbarhet som livsmedel. I fisken studerar man särskilt förändringarna i kadmiumhalten, men även halterna av andra tungmetaller och spårämnen fastställs.</p>

Den första provtagningsrundan i den fortsatta undersökningen är från slutet av 2014 och den andra från början av sommaren 2015. Fiskproverna analyseras i sin helhet 2015.

”I mätresultaten från 2013 konstaterades några överskridningar av den maximala kadmiumhalten i fisk som fångats i vattendragen i Talvivaaras influensområde. Enligt livsmedelsmyndigheternas bedömning kunde fiskarna ändå ätas. Fortsatt uppföljning behövs eftersom metaller som samlas i vattendragens bottenlager inte nödvändigtvis tas upp snabbt i fisk”, säger specialforskare, FD Eija-Riitta Venäläinen på Evira.

I fiskproverna undersöks utöver halten av kadmium även andra tungmetaller, till exempel arsenik, kvicksilver, krom, bly, nickel, uran. Av metallerna undersöks aluminium och av spårämnena koppar, mangan, järn, selen och zink.

Fisket koncentreras till samma sjöar i Vuoksens avrinningsområde som 2013, dvs. Kivijärvi och Laakajärvi samt Kalliojärvi, Kolmisoppi och Jormasjärvi i Ule älvs avrinningsområde. Även referenssjöarna är desamma som vid de tidigare provtagningarna, dvs. Ukonjärvi i Vuoksenområdet samt Teerijärvi, Kiantajärvi och Kivesjärvi i Ule älvs avrinningsområde.

Syftet med provfisket är att samla in 6 - 10 fiskar per art för fastställande av metallhalterna i varje sjö som undersöks. Fiskarna ska helst väga minst 50 gram.

Före utgången av 2015 görs en sammanfattning av resultaten av samtliga provtagningar som hänför sig till Talvivaara. Resultaten publiceras på webbplatsen Evira.fi.

VFFI svarar för provtagningen på fisk och för att proverna levereras till Evira och Evira svarar för analysen av proverna. Den fortsatta undersökningen finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Provfiskeområden och referenssjöar i anslutning till provtagningsplanen 
Provfiskeområde i referenssjön Kivesjärvi 
Uppskattad provfiskemängd i Talvivaaras influensområde och i referenssjöarna

Ta del av undersökningarna:  
Sammandrag av de fiskundersökningar som Evira utfört i vattendragen i influensområdet för Talvivaaragruvan och i referenssjöarna 2012 - 2013  
Talvivaaras fiskprover VFFI (på finska)

Mer information:
specialforskare, FD Eija-Riitta Venäläinen, Evira, tfn 050 434 8378 (tungmetalldefinitioner) 
forskare Pekka K. Korhonen, VFFI, tfn 0400 389 371 (provtagning)

 

Teman: