Uppdaterad information om främmande ämnen i livsmedlen

26.9.2013

<p>De senaste rönen om källorna till främmande ämnen i livsmedlen och hushållsvattnet och om förekomsten av sådana ämnen i livsmedlen och dricksvattnet har uppdaterats i den finskspråkiga versionen av Livsmedelssäkerhetsverket Eviras publikation Kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten. Publikationen har omarbetats i samarbete med experter från olika forskningsanstalter och sektorinstitutioner. Rapporten redogör för de senaste forskningsresultaten, aktuell lagstiftning och färska nationella och internationella rön om de sanitära olägenheterna som främmande ämnen medför och hur riskerna utvärderas.</p>

I rapporten ingår information om inalles cirka 40 främmande ämnen eller kategorier av främmande ämnen som förekommer i livsmedel och hushållsvatten och om de senaste exponerings- och intagsberäkningarna. De kan jämföras med de fastställda tolerabla intagen. Rapporten tjänar i första hand myndigheter och forskare. Utgående från den sammanförda informationen får även konsumenterna mer information som hjälper dem välja lösningar som hänför sig till köpbesluten och kosten.

Halterna främmande ämnen i livsmedlen kan minskas med hjälp av såväl den tillsyn som myndigheterna utövar som den egenkontroll som företagen svarar för. I publikationen ingår också en rekommendation om tillsynen över varje enskilt främmande ämne. Den förnyade lagstiftningen och information om beredningen av lagstiftning har sammanförts i publikationen skilt för varje enskilt främmande ämne.

Den omarbetade finskspråkiga versionen av publikationen Kemiska kontaminanter i livsmedel och dricksvatten finns på webbplatsen:
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/julkaisut/?a=view&productId=361

Mer information ger:
specialforskare Anja Hallikainen, tfn 050 386 8433

Teman: