Uppföljning av fiskbestånden i Talvivaara inleds och tills vidare rekommenderas att fisk från området inte äts

15.11.2012

<p>I de närliggande vattnen kring gruvan i Talvivaara har hamnat en betydande mängd bland annat nickel och andra metaller. Tillsammans med övriga myndigheter inleder Evira ett omfattande uppföljningsprojekt och utreder vid behov orsaken till eventuell fiskdöd. Eftersom det ännu inte finns tillgång till några resultat av mätningarna av halterna i fisken, rekommenderas tills vidare att fisk från de närliggande vattnen kring Talvivaara för säkerhets skull inte äts.</p>

Enligt Finlands miljöcentrals, Strålskyddscentralens och Institutets för hälsa och välfärd beräkningar har belastning av det södra området i Talvivaara skett till följd av läckan i en av fällningsbassängerna. I de närliggande vattnen har hamnat en betydande mängd bland annat nickel, järn, mangan, magnesium och aluminium och mindre mängder arsenik, kadmium och uran.

De enskilda metallerna har skadliga inverkningar på levande organismer såsom fisken. Kombinationskonsekvenserna är också något som man måste fästa uppmärksamhet vid. Metallerna ackumuleras ändå inte särskilt snabbt i fisken.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira inleder i samarbete med flera andra myndigheter ett omfattande projekt, i vilket man följer upp en eventuell ackumulering av metaller i fiskbeståndet i området och utvärderar ackumuleringens konsekvenser med tanke på fishälsan. Om resultaten rapporteras så fort de erhållits.

Orsaken till en eventuell fiskdöd i Talvivaara kan utöver metallerna också vara att avfallsvattnen som kommit ut i vattendragen har sänkt vattnets surhet (pH). Eviras forsknings- och laboratorieavdelning utreder vid behov orsakerna till eventuell fiskdöd.

Det är möjligt att metaller via vattnet också ackumuleras i människan. Därför har myndigheterna gett restriktiva rekommendationer om användningen av ytvattnen i området som hushållsvatten. Det kan hända att fisk lokalt används som livsmedel också i betydande mängder. Metaller ackumuleras ändå långsamt i fisken och via den i människan. Så länge som inga mätningsresultat finns att tillgå, halterna i vattnen är höga och vi inte har någon information om hur de skadliga ämnena ackumulerats i fisken, är det tills vidare bäst att avhålla sig från att äta fisk som fångats i de belastade vattendragen.

Evira bereder sig också på andra eventuella hot mot livsmedelssäkerheten som läckan i bassängen i Talvivaara medför och på en utredning av dem utgående från eget övervägande och från begäranden om handräckning från de ansvariga myndigheterna.

Mer information ger:
specialforskare, VMD Perttu Koski, tfn 040 569 4541 (fiskhälsan)
professor, FD Kimmo Peltonen, tfn 040 500 2614 (tungmetallhalternas konsekvenser)
enhetschef Arja Kaiponen, tfn 050 386 8432 (styrningen av livsmedelstillsynen)

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets meddelande 14.11.2012: RKTL, Evira ja Kainuun ELY-keskus selvittävät kalastovaikutukset Talvivaaran kaivosalueen jätevesien vaikutusalueella

Teman: