Uppföljningen av bakteriernas resistens mot antibiotika i EU ger värdefull information i kampen mot antibiotikaresistens

28.3.2012

<p>De zoonotiska bakterier som allmännast orsakar matförgiftningar i Europa, såsom salmonella och campylobakter, visade sig år 2010 ofta vara resistenta mot flera slag av antibiotika. Förekomsten av antibiotikaresistens hos bakterier som isolerats från djur och livsmedel var i linje med tidigare år. I de nordiska länderna påträffas antibiotikaresistens hos bakterier som isolerats från djur klart mer sällan än i Europa i genomsnitt. I rapporten ingick inga uppgifter om bakteriestammar som isolerats från finländska patienter. Utgående från tidigare undersökningar påträffas antibiotikaresistenta stammar oftast hos sådana personer, som fått infektionen utomlands.</p>

Uppgifterna framgår av Europeiska myndighetens för livsmedelssäkerhet EFSA:s och Europeiska centrumets för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s andra gemensamma rapport. I rapporten har sammanförts uppgifter för år 2010 om uppföljningen av förekomsten av antibiotikaresistens hos sjukdomsalstrande salmonellabakterier och campylobakter som härstammar från människor, djur och livsmedel och indikatorbakterier som isolerats från djur och livsmedel. Resistensen hos de fekala bakterierna Escherichia coli och enterokockerna som användes som indikatorbakterier beskriver indirekt hur vanliga behandlingar av djur med antibiotika är och vilken nivå de står på. Indikatorbakterierna kan också tjäna som ett förråd med resistensfaktorer för sjukdomsalstrande bakterier. I rapporten ingår också information om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) -bakterier som isolerats från djur och livsmedel.

Som under tidigare år också var antibiotikaresistens hos salmonella-, campylo- och indikatorbakterier isolerade från djur och livsmedel år 2010 rätt vanlig i medlemsländerna. I rapporten fästs särskild uppmärksamhet vid hur allmän resistensen mot o ciprofloxacin är hos dessa bakterier, särskilt hos stammar som isolerats från fjäderfä. Ciprofloxacinet hör till fluorokinolonerna, som är en viktig läkemedelskategori i behandlingen av människor. Ciprofloxacin- och tetracyklinresistensen hos Campylobacter jejuni -stammar som isolerats från fjäderfä var med undantag för de nordiska länderna rätt allmän i EU (över 50 % av stammarna). I isoleringarna i campylobakteruppföljningen av inhemskt fjäderfä påträffades resistens ändå endast mycket sporadiskt . Vid jämförelse av resultaten i enskilda länder skall ändå beaktas att uppföljnings- och inrapporteringssystemen inte ännu heller är helt jämförbara.

I fråga om Finland omfattar rapporten för salmonellans del de tretton isoleringar från nötkreatur som gjordes år 2010, av vilka tio var av serotypen S. Typhimurium. Av Campylobacter coli -stammarna som isolerades från svin i Finland år 2010 var 26 procent resistenta mot ciprofloxasin. Andelen ciprofloxacinresistenta Campylobacter coli -stammar har enligt de uppföljningsundersökningar som gjorts åren 2004, 2007 och 2010 ökat i Finland. I Finland undersöks indikatorbakterier årligen hos varierande djurarter (nötkreatur, svin, broilerkycklingar). Uppgifterna från år 2010 gäller isoleringar från svin. Hos alla tre indikatorbakterier gällde den viktigaste resistensen tetracykliner. Om förekomst av MRSA inrapporterade endast några medlemsländer. Bakterieobservationer anmäldes om flera olika djurarter såsom svin, fjäderfä, nötkreatur, hundar och hästar och i vissa animaliska livsmedel. Förekomsten av bakterien MRSA bland finländska friska svin kartlades åren 2009 – 2010 och då gjordes MRSA-fynd på 15 procent av gårdarna.

Mer information om uppföljningen av antibiotikaresistensen hos bakterier isolerade från djur och livsmedel i Finland har sammanförts på webbplatsen www.zoonoosikeskus.fi.

EFSA-ECDC pressmeddelande  (på engelska)
EFSA-ECDC rapporten i sin helhet  (på engelska)

Mer information ger:
Frågor som gäller resistensen hos djur:
professor, forskningsenhetschef Anna-Liisa Myllyniemi,
Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 0400287398
Resistensen hos människor:
överläkare Antti Hakanen,
Institutet för hälsa och välfärd THL, tfn 020 610 6630

Teman: