Utbildning och kompetensprov för djurförare krävs endast vid kommersiella djurtransporter

4.6.2007

<div>Kompetensprov och utbildning för personer som transporterar djur och sköter dem under transporten krävs endast vid transport av djur som sker i samband med ekonomisk verksamhet. Utbildning krävs till exempel inte för transport av egna hobbydjur. </div>

Eviras ståndpunkt i fråga om transporter av djur i samband med ekonomisk verksamhet är att det är fråga om sådana transporter av djur som är till direkt ekonomisk nytta för djurtransportören eller ingår i affärsekonomisk eller kommersiell verksamhet som leder till eller syftar till direkt eller indirekt vinst. 

Sådana transporter är till exempel följande slag av transporter:
•     djurtransporter som utförs av personer eller företag som yrkesmässigt transporterar djur mot ersättning
•     ofta eller regelbundet förekommande transporter i anslutning till produktion av animalieproduktionsdjur såsom svin, nötkreatur, får, getter, fjäderfä eller fisk, när transporterna omfattar fler än enstaka djur
•     ofta eller regelbundna transporter som ingår i storskalig yrkesmässig träning av hästar, när transporterna omfattar fler än enstaka djur
•     ofta eller regelbundet förekommande transporter som ingår i kommersiell djurhållning eller verksamhetsutövning när det gäller hundar, katter och andra små sällskaps- och hobbydjur, när transporterna omfattar fler än enstaka djur
•     transport av cirkusdjur
•     ofta eller regelbundet förekommande transporter i anslutning till laboratoriedjursverksamhet när transporterna omfattar fler än enstaka djur

Sådan transport av djur och hantering av djuren under transporten som avses i djurtransportförordningen förutsätter utbildning. Utbildningen sker på två olika nivåer:

  1. Vägfordon för transport av tama hästdjur eller tamdjur av nötkreatur, får, getter, svin eller fjäderfä får endast framföras av personer som innehar ett kompetensbevis för förare och skötare enligt djurtransportförordningen, och endast personer som innehar detta bevis får fungera som skötare under transporten.  Villkoret för erhållande av kompetensbevis är genomgången utbildning enligt bilaga IV djurtransportförordningen samt genomgången och godkänd examinering.
  2. Om det är andra djurslag än tamdjur av hästdjur, tama nötkreatur, får, getter, svin eller fjäderfä som transporteras eller om transporten görs med ett annat fordon än ett landsvägsfordon krävs inte kompetensbevis av föraren eller skötaren.  De ska ändå genomgå en sådan utbildning om de tillämpliga bestämmelserna som avses i bilaga I och II djurtransportförordningen. 

Utbildning krävs däremot inte av personer som transporterar djur över ett avstånd på högst 65 kilometer räknat från avsändningsorten till destinationsorten eller vid transporter av djur som uppfödare utför med egna jordbruksfordon eller transportmedel, då de geografiska förhållandena kräver transport av vissa typer av djur för årstidsbetingad transhumance; till exempel för transport av får till sommarbete på en holme eller för transport av renar till nya renbeten.

Tilläggsuppgifter: http://web02.evira.local/portal/se/djur_och_halsa/valmaende/transport_av_djur/ 

Ytterligare uppgifter:
Veterinäröverinspektör Sari Salminen, tfn 020 7724229
Enhetsdirektör Riitta Maijala, tfn 020 77 24210, 040 572 2897

Teman: