Utlåtande från EFSA om åldersgränser som ska följas i BSE-uppföljningsundersökningar

18.7.2008

<div>Europeiska kommissionen har bett EFSA om ett expertutlåtande om åldersgränserna för BSE-uppföljningsundersökningar kan höjas från de som nu används i de gamla EU-medlemsländerna (EU-15). Enligt gällande EG-lagstiftning ska prov med tanke på BSE-sjukdom tas i samband med slakt av alla friska nötdjur som är över 30 månader gamla vid slakten. Även alla nötdjur som är över 24 månader gamla och som nöd- eller sjukslaktas liksom självdöda nötdjur (s.k. riskdjur) måste undersökas. </div>

EFSA har i sitt utlåtande bedömt hur en höjning av åldersgränserna för undersökning eventuellt påverkar risken för att BSE-fall inte upptäcks. I utlåtandet konstateras att om gränsen för undersökning av friska djur eller till och med riskdjur höjs från den nuvarande till 36–48 månader, blir det årligen högst ett BSE-fall i hela EU-området som inte upptäcks.

EFSA konstaterar också att BSE-epidemin i de gamla medlemsländerna avsevärt och kontinuerligt har avtagit efter år 2001. År 2001 upptäcktes sammanlagt 2 164 BSE-fall i dessa 15 länder, men i fjol var antalet fall bara 149. Under de här åren gjordes sammanlagt cirka 65 miljoner analyser. År 2007 upptäcktes inte ett enda BSE-fall i följande medlemsländer: Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Luxemburg och Grekland.

De viktigaste åtgärderna för att minska BSE-risken för djur och konsumenter och för att hålla epidemin under kontroll har varit förbudet att använda kött- och benmjöl i foder för djur som produceras för att användas som livsmedel samt att s.k. riskmaterial avlägsnas i samband med slakt av nötdjur, får och getter.

Kommissionen har bett de medlemsländer som vill höja de nuvarande åldersgränserna för undersökning att sända en ansökan för bedömning till kommissionen senast 1.9.2008. De åldersgränser som ska tillämpas kommer man att komma överens om tillsammans med de övriga medlemsländerna. Målet är att ansökningarna ska kunna behandlas under hösten och att de nya åldersgränserna ska tas i bruk från 1.1.2009. Även Finland kommer att sända en egen ansökan för bedömning.

Världsorganisationen för djurens hälsa (OIE) bedömde i maj i år att BSE-risken i anslutning till Finland är obefintlig.

Bedömningen från EFSA:s BIOHAZ-nämnd (Biological Hazard Panel) och dess utlåtande publicerades på EFSA:s webbplats 17.7.2008:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178720722535.htm

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178720721578.htm

Ytterligare information:
generaldirektör Jaana Husu-Kallio, Livsmedelssäkerhetsverket, tel. 020 77 24 000, 0400 291 910
veterinäröverinspektör Kajsa Hakulin, jord- och skogsbruksministeriet, tel. (09) 1605 2433, 040 719 3259


Teman: